2015 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

  1. Yeniden Değerleme Oranında Arttırılan Had ve Tutarlar

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.000 TL’ye kadar 15%
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası 20%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası 27%
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası 35%

1.2 Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Tutarı: 3.600.- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit edilmiştir.

para

1.3 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 13.00- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13.00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4 Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 880 TL, ikinci derece sakatlar için 440 TL, üçüncü derece sakatlar için 200 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı: 10.600.- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edilmiştir.

1.6 Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı: 23.000.- TL.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı: 1.500.-TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8       1/1/2015 tarihinden itibaren çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı;

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 27998389-010-06-02-913 sayılı Genelge’sinde 1/1/2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.541,37 TL’dir.

1.9       2015 Yılında uygulanacak brüt asgari ücret tutarları;

Asgari Ücret Brüt Günlük TL Brüt Aylık TL
01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 40,05 1.201,50
01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 42,45 1.273,50

                

Barış COŞKUN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir