AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ODUN ARZI SORUNU VE ENDÜSTRİYEL PLANTASYONLARIN GELİŞTİRİLMESİ: Odun hammaddesi arz açığının karşılanması için endüstriyel plantasyonların özel sektör ve devlet eli ile geliştirilmesi ve artırılması gerekmektedir. Böylece sektörün hammadde maliyeti düşrülecek ve rekabet gücü artırılacaktır. Kerestecilik sektörünün sanayileşmesinin desteklenmesi, dikili ağaç kesiminin sanayileşip kamusallaştırılması sağlanacaktır. Odun hammaddesinin fiyatlarının düşürülmesi, odun ve tomruk üzerindeki fonların ve vergilerin kaldırılması ve ambalaj-kâğıt sanayi için selüloz üretimi artırımı hayati derecede önemli konulardır.

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN MEVCUT POTANSİYELİNİN GÖRÜLMEMESİ: Odun dışı orman ürünleri mevcut potansiyelini yansıtamamaktadır. Odun dışı orman ürünlerinde öncelikle envanter ve planlama yapılmalı ve pazar payının artırılması için söz konusu sektörü geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenlenmelidir.

orsiad1

AHŞAP ÜRÜNLERİN ÇEŞİTLİĞİNİN AZ OLMASI VE TÜKETİMİ: Ahşap ürünlerin çeşitlendirilmesi, kullanımının artması ve odun türevi ürünlerin tüketiminin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi gereklidir.

orsiad

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN SORUNLARI: Orman köylüsünün desteklenmesi, gelirlerinin artırılması, eğitilmesi, istihdamının çeşitlendirilmesi, iş tekniği hususlarında eğitimlerinin sağlanması, profesyonel üretim işçiliği ve yerinde kalkınma esas alınmak suretiyle kırsal kalkınma politikalarının geliştirilmesi orman köylüsünün sorunlarına çözüm olacaktır.

ORMANLARIN KORUMA-KULLANMA DENGESİ: Ormanların koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir yönetimi gerekmektedir. Ormanlardan toplumun beklentileri hızla artmakta ve çeşitlenmektedir. Buna göre ormanların planlanıp yönetilmesi kaçınılmazdır.

orsiad4

KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ İHTİYACI: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi (eğitim araştırması, bilişim, iletişim, mevzuat alanlarında) gereklidir. Verimli orman işletmeciliği (gençleştirme, bakım, envanter, fonksiyonel planlama…) için bu konu hayati önem taşımaktadır. Orman yollarının iyileştirilmesi, OGM’nin araç-gereç ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi, üretim işlerinin yeniden yapılanması–uzmanlaşma–profesyonelleşme –orman köylülerinin daha iyi istihdamı (sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi) gibi konular acilen çözümlenmelidir.

STANDARDİZASYON ve AKREDİTASYONUN GELİŞTİRİLMESİ İHTİYACI: Standardizasyon, akreditasyon, sertifikasyon, laboratuar, belgelendirme ve eğitim çok önemli konulardır. Uluslararası gelişmelere paralel olarak sertifikasyon işlemlerinin hızlandırılması, ormanların sertifikasyonu ve profesyonel orman işçiliği ve ürün standardizasyonu sağlanmalıdır.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ İHTİYACI: Ormancılık yüksek eğitiminin uzmanlaşmaya dayandırılması, sektörde nitelikli personelin (kamu ve özel) yetiştirilmesi için ilgili paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması şarttır.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ARTIRILMASI: Yenilenebilir enerjinin artırılması gereklidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının alan izinlerinin kolaylaştırılması buna yardımcı olacaktır.

KORUMANIN GÜVENCE ALTINA ALINMASI: Ormanların korunması ve geliştirilmesinde anayasal güvencenin devamının sağlanması önem arz etmektedir. Korunan alanların artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, uluslararası normlara göre mevzuatın geliştirilmesi mühimdir.

ÖZEL İNİSİYATİFLERİN GELİŞTİRİLMESİ İHTİYACI: Orman işletmeciliğinin özelleştirilmesi şuanda üzerinde çalışılan önemli bir konudur. Orman borsasının oluşturulması da bu kapsamda değerlendirilmelidir.