Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğünün İçeriği

Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

Derneğin gelir kaynakları.

Derneğin iç denetim şekilleri.

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.

Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler eklenebilir.

https://www.dernekler.gov.tr/tr/Anasayfalinkler/Dernek_tüzügü.aspx