Kayserili İşadamlarından Yepyeni Bir Nefes :KAYSERİ MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (KAYMOS)

Kayseri Sanayimizin bel kemiğini oluşturan mobilya sektörünün günümüz koşullarında ulusal ve uluslar arası rekabet, markalaşma, pazarlara ulaşım anlamında çeşitli sorunlar yaşamakta olup bu sorunlar;

 1. Sektörde yer alan firmaların ortak çalışma kültürünün olmaması ve birbirlerini tanımamasına bağlı olarak güç birliği ve ortak politikaların oluşturulamaması,
 2. Yeterli seviyede Tasarıma ve Kurumsallaşmaya ağırlık verilemediğinden ulusal ve uluslararası pazarlarda markalaşma ve rekabet edebilmede yetersiz kalınması,
 3. Satış sonrası destek ağının yeter seviyede olmamasına bağlı olarak müşterinin satış sonrası arzulanan seviyede desteklenememesi ve dolayısı ile müşteri güveninin olumsuz etkilenmesi,
 4. Ürünlerin müşteriye ulaştırılmasında yaşanan ulaşım kaynaklı sorunların ürünlerde geri dönüşlere, firelere ve imaj kaybına neden olması. Bu durumun ürün birim maliyetlerine ve müşterinin Kayseri mobilyasına bakış açısını olumsuz yönde etkilemesi,
 5. Kayseri’de üretilen ürünlerin ulusal ve uluslar arası pazarlanmasına yönelik mevcutta fuar alanının bulunuyor olmasına rağmen günümüz koşullarında bu alanın ve yapısının ihtiyaçlara yeterince cevap veremediği, buna bağlı olarak ürün tanıtımların olumsuz etkilenmesi ve rakiplerimize oranla avantajlarımızın kaybedilmesi,
 6. Uluslararası pazarlara açılımda firmaların dış ticaret mevzuat konusundaki yetersizlikleri,  devletin dış ticaret politikasında mobilya sektörüne yeterince ağırlık vermemesi, dolayısı ile dış pazarlarda arzu edilen noktalara ulaşmayı engellemesi,
 7. Sektörün geliştirilmesine yönelik devlet desteklerinin günün koşullarına göre yetersiz kalması ve bürokrasinin fazla olması nedeniyle firmaların bu desteklerden uzak kalmasına bağlı olarak sektörün gelişme dinamiğinin olumsuz etkilenmesi,
 8. Sektörde yer alan firmaların kurumsallaşma altyapılarındaki eksiklikleri, donanımlı kalifiye eleman bulamamaları, Ar-Ge, Endüstriyel Tasarım, Patent ve Ürün Tescili konusunda yaşanan zafiyetlere bağlı olarak firmaların sürdürülebilir kurumsal ulaşamaması,
 9. Sektörel gelişim konusunda ilimizde faaliyet gösteren organizasyonların ve benzer STK’ların firmaların ortak çalışma kültürü ile sektörel gelişimine, kurumsallaşmalarına ve rekabet edebilirliklerine yönelik yeterince destek olamaması şeklinde sıralanabilir.

KAYMOS 3

Bölgemizdeki Mobilya Sektörünün dış pazarlara açılımı, markalaşması ve sürdürülebilir yapılara kavuşmasında yaşanan bahse konu sorunların çözümü için; Sektörde şu ana kadar, ilk etapta 171 firma, ortak çalışma kültürü ile güç birliği yaparak bir dernek çatısı altında birleşmeyi öngörmüş ve bu amaçla Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS)’un kurulması planlanmıştır. Bu dernek başkanlığında sektörün sorunlarının çözümü ve çalışmaların disipline edilmesi ve Kayserinin ulusal ve uluslar arası mobilya modasını belirleyen bir merkez haline gelmesi hedeflenmektedir.

KAYMOS 2

Bu hedef doğrultusunda sektörde yer alan firmalarda kalifiye teknik personel kullanımın yaygınlaştırılması, Endüstriyel Tasarımın kullanımına ağırlık verilmesi ve firmaların kurumsal ve Ar-Ge altyapılarının geliştirilmesine yönelik Dernek koordinesinde ilgili birimlerle çözümler üretilmesi öngörülmüştür. Bu anlamda;

 1. Bölgemizdeki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim müfredatının sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak dinamik yapıda güncellenebilir yapılara kavuşturulması, Üniversite Sanayi İşbirliğinin aktive edilmesi, bu bağlamda kurulmuş bulunan Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi gibi sektörel gelişime katkı sağlayan kuruluşların geliştirilmesi,
 2. İşçi etik değerleri geliştirilmesi, işçi ihtiyaçlarına yönelik Organize Sanayi Bölgesinde iş ve işçi ilan panolarının kurulması ve işveren ve çalışan personellerin ilişkilerini güçlendirmek adına bonservis sisteminin oluşturulması,
 3. Devlet desteklerinin sektörün gelişimine yönelik gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi,
 4. Bölgede faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşların ortak hedef doğrultusunda birlikte koordinasyon içinde hareket etmeleri ve destek vermeleri,
 5. Dernek koordinesinde ürünlerin müşteriye güvenle ulaştırılmasında ulaşım organizasyonunun kurulması ve disipline edilmesi,
 6. Satış sonrası güçlü bir teknik servis ağının tesis edilmesi,
 7. Ürünlerin ulusal ve uluslar arası pazarlara tanıtımında yetersiz kalan fuar organizasyonunun sektörel gelişim ihtiyaçları paralelinde gözden geçirilerek ihtiyaca cevap verebilecek düzeye getirilmesi,
 8. Sektörün dış pazarlara açılımında rekabet gücünü artıracak yönde devletin Dış Ticaret Anlaşmalarını hayata geçirmesi büyük önem arz etmektedir.

Sonuç olarak kurulan derneğimiz koordinesinde mobilya sektörümüzün ulusal ve uluslar arası mobilya trendlerini belirleyen, Kayserimizin mobilya üretiminde marka bir şehir olabilmesi için ilimizde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının desteklerine ve bilgi birikimlerini derneğimizle paylaşımlarına ihtiyaç vardır. Verecekleri destekler ile gelişmesi öngörülen mobilya sektörü diğer sektörlerin gelişmesinde de çarpan etkisi oluşturacaktır. Bu anlamda başta Kayseri Valimiz Orhan DÜZGÜN’ün himayesinde, Kayseri Büyükşehir Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlıkları, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Erciyes, Melikşah, Abdullah Gül ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleri ve Kayseri Mobilyacılar ve Marangozlar Odasının destekleri, ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak girişimin hayata geçirilmesinde büyük önem taşımakta olup şimdiden verecekleri katkı ve destekler için şükranlarımızı sunarız.

 

 

KAYMOS

KAYMOS Başkanı

Mahmut ALAK