Önemli haber : 31.12.2019 Tarihinde Uygulaması Bitecek Olan Vergisel Bazı Avantajlar

 1. Gayrimenkul Satışında KDV İndirimi ve Tapu Harçlarında İndirim (31.12.2019)

21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20 Mart 2019 Tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki değişiklikler öngörülmüştür.

Konut ve işyeri teslimlerine ilişkin tapu işlemlerinde indirimli tapu harcı oranı uygulamasına 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edilecektir.

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30 Nisan 2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5inci maddesindeki “31.03.2019” ibaresi “31.12.2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle konut ve işyeri teslimlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 olarak alınan tapu harcı, 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) binde 15 oranı dikkate alınarak indirimli olarak uygulanmaya devam edecektir.

Böylece kapsamdaki işlemlerde tapu harcı oranı toplamda 31 Aralık 2019 tarihine kadar binde 40 yerine binde 30 olarak dikkate alınacaktır.

%18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerleri için %8 olarak uygulanan KDV oranı 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Hatırlanacağı üzere, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, konutlarda uygulanacak KDV oranları;

 1. a) Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları dışında veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde olmakla birlikte rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde olan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olmayan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500 TL’nin) altında olanlar için %1,

  b) Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları içerisinde rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler dışında lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000-2.000 TL (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500-1.000 TL) arasında olanlar için %8,

  c) Net alanı 150 m²’nin üzerindekiler ile 150 m²’ye kadar olmakla birlikte büyükşehir belediye sınırları içerisindeki lüks ve birinci sınıf yapılarda yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 2.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 1.000 TL’nin) üzerinde olanlar için %18

olarak belirlenmiştir.

 • 5 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na geçici 3. madde eklenmiş ve yukarıda (c) bendinde belirtilen konutlardaki % 18 olan KDV oranının 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında % 8 olarak uygulanması öngörülmüş;
 • 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözü edilen geçici 3. maddeye “işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” ibaresi eklenerek KDV oranı % 18 olan işyerlerinin 30.10.2018 tarihine kadar tesliminde % 8 oranı uygulanması hükme bağlanmış;
 • 31 Ekim 2018 tarih ve 287 sayılı Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan KDV oranı indiriminin 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüş;
 • 30 Aralık 2018 tarih ve 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan KDV oranı indiriminin 31.03.2019 tarihine kadar(bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüştür.

20 Mart 2019 Tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de yukarıda bahsedilen geçici 3. maddede değişikliğe gidilmiş ve “31.03.2019” ibaresi “31.12.2019” şeklinde değiştirilmek sureti ile %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan indirimli KDV oranının 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüştür.

 

Bir daha uzaya bilir mi????

 

 1. Yurtdışı ve Yurtiçi Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (31.12.2019)

02 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde varlık barışı düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu Tebliğ ile söz konusu Kanunun varlık barışı hükümlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1) Kapsama giren varlıklar nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişilerin;

 • Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,
 • Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.

2) Yurt dışında bulunan varlıklar ne zamana kadar ve nereye bildirilecektir?

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-1’de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

3) Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi zorunlu mudur?

Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Diğer taraftan, 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir.

4) Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların getirilmesi mümkün müdür?

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31/12/2019 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

5) Bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının bir önemi var mıdır?

Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının bu düzenleme hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

6) Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak haller var mıdır?

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmekte olup bu bildirimi alan banka veya aracı kurumun, defter kayıtlarından düşme işlemine ilişkin kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7) Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin vergi yükümlülüğü nedir?

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Ek-2’de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecektir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince %1 oranında tarh edilen vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

8) Türkiye’de bulunan varlıklar ne zamana kadar ve nereye bildirilecektir?

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de elektronik ortamda vereceklerdir.

9) Beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması mümkün müdür?

Bu düzenleme kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması mümkündür. Bu durumda, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir.

10) Türkiye’de bulunan varlıklara ilişkin vergi yükümlülüğü nedir?

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

11) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar için bu düzenlemeden yararlanılabilecek mi?

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek madde hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi halinde madde hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

12) Söz konusu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınacak mıdır? Dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek midir?

Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dahil edilebileceği gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.

13) Kayıtlara alınan varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde hangi bedel dikkate alınacaktır?

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, banka veya aracı kurumlara bildirildiği ya da vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla, Türk Lirası karşılığı bedelleriyle,

 

kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.

14) Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar gider veya indirim olarak kabul edilebilecek midir?

Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

15) İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller nelerdir?

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilmesi için;

 • Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,
 • Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

 

e-Arsiv_Fatura_Hakkinda_Duyuru hakkında için tıklayınız

 

Saygılarımla;

Barış COŞKUN

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Bağımsız Denetçi