Orman Genel Müdürlüğü : ÜLKEMİZDEKİ AHŞAP SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Odun hammaddesi talebinin karşılanması

Genel Müdürlüğümüzce yapılan satışlar Orman Kanunun 30. maddesi gereği ağırlıklı olarak açık artırmalı ihalelerle satılmakta olup, fiyatlar alıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Tahsisli satış fiyatlarının belirlenmesinde de açık artırmalı satış piyasasında oluşan, yani alıcıların oluşturduğu fiyatlar temel alınmaktadır. Ülkemizde ahşap sektörünün büyümesine paralel olarak her geçen yıl odun hammaddesine olan ihtiyaç artmakta olup, bu ihtiyacın karşılanması için Genel Müdürlüğümüz 2000’li yıllarda 7 milyon m3 civarında olan endüstriyel odun üretim miktarını 2014 yılında iki katına çıkartılarak 15 milyon m3 ler düzeyine çıkartmıştır. Üretimin ormanlarımızın verim gücü kapasitesine göre talep doğrultusunda daha da artırılması hedeflenmektedir.

OGM’nin odun hammaddesi satışları

Genel Müdürlüğümüz tarafından son yıllardasektörün yurtdışı piyasalarla rekabet gücünü artırabilmek için odun ürünlerinin satışında uygulanan peşinatlar düşürülmüş vadeli satışlarda uygulanan vade süreleri artırılmış ve vade faizi düşürülmesi gibi alıcı ve sanayicilerin lehine değişiklikler yapılmıştır.

Kereste sanayi

Ahşap sanayinin toplamına baktığımızda; işyeri sayısının ve sağlanan istihdamın azalmakta olduğu görülmektedir. TÜİK verilerine göre; 2007 yılında 29 bin olan işyeri sayısı 2012 yılında 24 bine düşmüş olup, 2007 yılında 72 bin kişi olan istihdam ise 2012 yılında 67 bine düşmüştür. Kereste imalat sanayii, tomruk satışlarında uygulanan yüksek oranlardaki vergi ve harçlar bu sektörünün yeterince gelişmesine imkan tanımamaktadır.

OGM_0837

Lif ve yonga levha sanayi

Lif levha ve yonga levha sanayi özellikle son 15 yılda hızla büyümüş olup; ülkemiz yonga levha üretiminde dünyada 5., Avrupa’da 3. sıradadır. Lif-levha (MDF) üretiminde dünyada 2., Avrupa’da 1. sıraya yükselmiştir. Laminant parke üretiminde ise dünyada 3., Avrupa’da ise 2. sırada yer almaktayız. 2014 yılında bu sektör yıllık 11 milyon m3 levha üretim kapasitesine ulaşmıştır. 2012’nin ikinci yarısı ve 2013 yılının ilk bölümlerinde görülen levha ithalatındaki artış ve ihracat imkanlarındaki azalma nedeni ile önemli problemler yaşanmıştır.

OGM_1044

Genel Müdürlüğümüzce bu sektörün dış ülkelere bağımlılığının azaltılarak odun hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla lif-yonga odunu üretimini artırarak 2 milyon m3 lerden 7 milyon m3 lere çıkarılmış olup OGM tarafından ürettirilen lif yonga odununun neredeyse tamamı tahsisen levha sektörüne satılmaktadır. Ancak bu miktar da sektörün hammadde ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. Bu kapsamda endüstriyel ağaçlandırmalar yapılarak üretimin artırılması yoluna gidilmektedir.

Levha sektörü ormandan başlayıp, nihai ürün olan mobilyaya dönüşümü ile katma değeri en yüksek sektördür. Yüksek katma değerli olması nedeniyle ülkemiz ekonomik hedeflerine ulaşmasında, cari açığın azaltılmasında katkısı da son derece önemlidir.

OGM_1055

Kağıt sektörü

 

Odundan odun hamuru ve selüloz üreten sanayi kuruluşları son 15 yılda OYKA hariç tümü kapanmış olup üretim 70 bin ton civarındadır. Bu sanayinin rekabet edemeyip kapanmasında, ithal kağıt ve selülozun yurt dışından daha ucuz ithal edilmesidir. 2013 yılında odun hamuru ithalatı miktarı 938 bin ton, değeri 628 milyon $ olup bu miktar yaklaşık 5 milyon m3 odun hammaddesine tekabül etmektedir.

Kaplama ve kontrplak imalat sanayi

Kaplama ve kontrplak sanayicileri önemli rekabet problemleri yaşamakta olup ithal kontraplağın ülkemizde üretilene göre ucuz olması nedeniyle, kontrplak tüketiminin yaklaşık %72’i ithal edilmektedir.

Sektörün belli basil sorunları ve çözüm önerileri

Ülkemizde orman ürünleri satışlarından alınan yüksek orandaki vergi ve fonlar odun fiyatlarının yükselmesine neden olmakta bu da sektörün hammadde girdi fiyatlarını yükseltmektedir. Fon ve harçların ithalattan alınmaması yerli sektörün rekabet gücünü azaltmakta, ithalata yönelimi artırmaktadır.

 

Odun hammaddesi satışlarında uygulanan %18 oranındaki KDV’nin dışında bakanlık fonu, ağaçlandırma fonu, tellaliye ve bunların KDV’sinden oluşan fon ve vergiler toplamı % 27,5 oranına kadar çıkmakta olup, vergilerin yüksek olması dünya piyasaları ile rekabette sıkıntı oluşturmaktadır. KDV oranının %18’den % 8’e düşürülmesi sektörü ciddi anlamda rahatlatacaktır.

 

 

 

 

6831 sayılı Orman Kanunu gereği üretim işlerinin yapılmasında orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin ve köylülerin önceliği bulunmaktadır. Ancak orman köylüsünün profesyonel işçiliğe ve makineleşmeye geçememesi, işçilik masraflarının yüksek olması buna bağlı olarak da hammadde fiyatlarının yüksek olması;

 

6831 sayılı Orman Kanununda orman köylüsünün mağdur olmasına da sebebiyet vermeden gerekli değişiklikler yapılarak dikili ağaç satışının önünün açılması maliyetlerin düşürülmesi yönünde çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Dikili ağaç satışlarında alıcılar ağaçları istedikleri zaman, istedikleri ebat ve standartlarda kesebilmekte, mükerrer yükleme, boşaltma ve taşıma yapmadıkları için de daha düşük maliyetlerle hammadde temin edebilmektedirler. Bununla beraber ülkemizde profesyonel üretim işçiliğine ve mekanizasyona geçilmesi maliyetlerin düşürülmesi ve üretimde kalitenin artırılması noktasında önem arz etmektedir. Bu gaye ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile MEB arasında 5 yıllık bir eğitim Protokolü imzalanmış, bu beş yıllık süreçte 100 binden fazla orman köylüsü 8 günlük iş sağlığı ve güvenliği, kesim teknikleri, standardizasyon, ilk yardım konularında uygulamalı eğitimlere tabi tutularak sertifikalandırılacak, böylece orman köylüsüyle profesyonel üretim işçiliğine geçişin ilk aşaması gerçekleştirilecektir. Eğitimlere 2014 yılı başından itibaren başlanmış olup şu ana kadar yaklaşık 25 bin orman köylüsü eğitilerek sertifikalandırılmıştır. Genel Müdürlük olarak ayrıca iş makinası alımlarında orman köylüsüne kredi desteği de sağlanarak mekanizasyona geçişte orman köylüsüne destek sağlanmaktadır.

 

Orman ürünlerinin piyasaya devamlı ve düzenli biçimde sunulmasını sağlayacak altyapının yeterli bulunmaması;

 

Orman yollarının kalitesinin ve miktarının artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Her yıl hedeflediğimiz program dahilinde yeni yollar yapılmakta ve mevcut olanların alt ve üst yapısının tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

Sertifikasyon İşlemleri

 

Genel Müdürlüğümüz ile TSE arasında yapılan Protokol kapsamında sertifikasyon maliyetlerinin minimum düzeye çekilmesi için PEFC sertifikasyon sistemiyle tüm Ülkemiz ormanlarımızı sertifikalı hale getireceğiz. Bu sayede ülkemizden yurtdışına orman emvali ve mamullerinin ihracatı çok daha kolay yapılabilecektir.

 

Bu amaçla Muğla’da 12, Kastamonu’da 5, Zonguldak’ta 2, Bolu’da 4, Bursa’da 3 ve İstanbul’da 3 İşletme Müdürlüğü olmak üzere toplam 29 orman İşletme Müdürlüğünü kapsayan 2.367.000 ha (%11) orman alanı için “FSC Orman Yönetim Sertifikası” alınmıştır.

Halihazırda yuvarlak odun üretiminin %18,5’ lik kısmı (3.440.000 m3) sertifikalı orman alanlarından yapılmaktadır.

Genel Müdürlük olarak ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi yanında fonksiyonel işletmecilikle, ormanlarımızın verim gücü kapasitesine göre sektörün hammadde ihtiyacını tamamen yerli kaynaklardan, yurt dışı piyasalarla rekabet edebilecek maliyetlerle, devamlı bir şekilde karşılama azmi içindeyiz. Bu hususta elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz.

 

Ogm_yeni_logo

Saygı ile bilgilerinize sunulur.

Orman ve Genel Müdürlüğü

Basın Müşavirliği