Orman Genel Müdürmüz İsmail Üzmez ile Yaptığımız Röportaj

ORBİS nedir? 

ORBİS (Orman Bilgi Sistemi), OGM’nin merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak olup, e-devlet kapısında OGM’nin dış paydaşlarıyla bilgi alışverişini sağlayacak olan bir projedir.

Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi’nin amacı, OGM’nin görevlerini etkin ve verimli biçimde yerine getirebilmesini sağlayarak, Türkiye’nin çevre ve orman ekosisteminin etkin bir şekilde korunmasına, planlanmasına ve yönetimine dönük bilişim altyapısını oluşturmak; vatandaşlar, kamu ve özel tüzel kişiliklerine dönük hizmetleri elektronik ortama taşımak; orman ürünlerine ve orman ekoturizmi hizmetlerine dayalı ekonomiyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek ve böylelikle yaklaşık 7 milyon kişilik bir nüfusu oluşturan orman köylüsünün ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştirmek; OGM’nin döner sermaye gelirlerinin artmasını sağlamak ve döner sermaye giderlerini daha etkin ve verimli biçimde yönetmek; Stratejik Plan’ın etkin biçimde uygulanması ve izlenmesi için OGM’nin iş süreçleri yönetimi ve kamu idarelerinde stratejik performans yönetimi esaslarına dayalı elektronik iş yapış biçimlerini hayata geçirmektir.

Orman ürünlerinin artık internet üzerinden satışının yapılacağı doğru mudur? Bu sisteme kimler ulaşabilecektir? Ayrıntıları nelerdir?

 20 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 20 Haziran 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlanan “Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları hakkındaki Tebliğin” satış esaslarında “İhtiyaç duyulması halinde elektronik alt yapının oluşturulmasını müteakiben, orman ürünlerinin ihalesi ve satışı elektronik ortamda yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Genel Müdürlükçe bu satışların yapılabilmesi için yazılım hazırlanmakta olup, yazılımın tamamlanmasına müteakip elektronik ortamda satış uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca ihalelere katılım için her bir müşterilerimize, müşteri numarası verilmesi planlanmaktadır. Müşteri numarası almış olan müşterilerimiz elektronik ortamda yapılacak ihalelere katılıp, orman ürünü alabilecektir.

07

2016 da OGM endüstriyel odun satışında, dikili ağaç satışına  ağırlık vererek kesim işinden uzaklaşıp daha çok üretime ağırlık vereceğini duyuyoruz, sizce tüm ağaç sanayindeki fabrikalarımız bu dikili ağaç kesim işine hazır mıdır? Bu konu hakkında OR-KOOP ile fabrikaların teması var mıdır?

Uygulanmakta olan geleneksel sistemde üretim, taşıma, depolama ve pazarlama sürecinin uzun olması ürünlerde kalite ve vasıf düşüklüğüne neden olmakta, müşteri bazlı olarak boyutlandırma yapılamamakta, ayrıca rampa ve satış depolarında tekrarlanan mükerrer yükleme, boşaltma, istif ve tasnif işleri zaman kaybı ve maliyet artışına sebep olmaktadır. Bu şekilde üretim ve pazarlama faaliyetlerinin uzun bir zaman dilimine yayılması ve ortaya çıkan maliyet artışı ekonomiklik ve verimliliğin arzu edilen düzeye çıkarılmasını engellemektedir.

Geleneksel üretimin dezavantajlarının ortadan kaldırılabilmesi için 1996 yılından itibaren dikili ağaç satışı uygulamasına geçilmiş olup, bu uygulama faydalarından dolayı her yıl artarak devam etmektedir. Dikili ağaç satışı yanında geleneksel üretim faaliyetlerimiz de devam etmekte olup, ileriki yıllarda da gerek dikili ağaç satışı ve gerekse geleneksel üretim faaliyetleri birlikte devam ettirilecektir.

Orman ürünü kullanan sanayi tesisleri dikili ağaç satışı yöntemi ile satış yaptırmaya başlamış olup, bu tesislerin almış oldukları dikili ağaçları kesip nakledebilmeleri için gerek işçi ve gerekse makine kullanımları gün geçtikçe artmaktadır. Dikili ağaç satışlarında üretim işleri alıcıya ait işçiler tarafından yapılabilmekte olup, ağırlıklı olarak yine orman kooperatiflerine yaptırılmaktadır.

Ormanlardaki odun üretim işçiliği çok tehlikeli işlerden biri olup, her yıl çeşitli nedenlerle onlarca köylümüz çok basit iş tedbirlerini almadığı için ya hayatını kaybediyor, ya da ağır bir şekilde yaralanıyor. İş kazalarının azaltılması noktasında odun üretiminde profesyonel iş gücüne geçiş hayati önem arz etmektedir. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında beş yıllığına düzenlenen bir Protokol kapsamında 100.000 orman köylüsünün eğitimi 2014 yılından itibaren başlatılmış ve halen uygulamalı eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Dikili ağaç satışlarının artırılması aynı zamanda odun üretiminde profesyonel iş gücüne geçişi de hızlandıracaktır.

21

OR-KOOP  üyelerinin % 30 zam isteği olduğunu duyuyoruz. Bu zam OGM tarafından verilir ise odun satışlarında ne kadarlık bir zamma yol açabilir?

 Günümüz koşullarında %30 zam yapılması pek mümkün değildir. Genel Müdürlüğümüzce üretim işçiliğine yapılacak zamlar enflasyon oranı, piyasa koşulları ve üretim için yapılan harcamalar ve sektörün hammadde girdi maliyetleri de dikkate alınarak enflasyon rakamlarının altında kalmayacak şekilde yapılmaktadır. Ayrıca fiyatlandırmalarda iş güçlüğü kriterleri de çok etkin rol almaktadır.

 

Saygı ile bilgilerinize sunulur.