ORMAN SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

    

Madde: 01-DERNEĞİN ADI: Orman Sanayi İş Adamları Derneği’dir. Kısa adı ORSİAD dır.

 

Madde: 02- DERNEĞİN MERKEZİ: Derneğin Merkezi İstanbul olup, Genel Kurul Kararıyla Yurt İçinde ve Yurt Dışında Şubeler ve Birimler açabilir.

 

Madde: 03- DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI

 1. a)Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyetimizin Anayasası, Türk medeni kanunu, dernekler kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda, orman ürünleri sanayicileri ,işverenleri , işcilerinin ve sektör ürünlerine dair uygulama yapan ustaların bir düzen içinde sanayici, işadamı, üniversiteler, eğitim kurumları, mesleki kuruluşlarla, tüccar, sanatkar, bilim ve teknoloji uzmanlarının birlikteliklerini ticari, sınai, sosyal ve manevi güç birliği çerçevesinde, ,teknoloji, sermaye, iletişim, fikir alış verişi koordinasyonunu sağlayarak; zamanın hızlı değişim ve gelişmelerini yakından takip edip, sektörümüzün ekonomisini güçlendirmek amacıyla, hızlı kalkınma projeleriyle daima üst seviyelere yükseltmektir.
 2. b)Sektörümüzde hak ve adalet ölçülerine dayalı serbest ticaret kurallarının yerleşmesi ve ülkemizin insan çevre ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren tüm ekonomik varlıkların en etkin biçimde kullanımı için sürekli olarak verimli ve kaliteli üretimini ve dağıtımını sağlayacak ortamların teşkil edilebilmesini ve rekabet edilebilir halde bulunmasını hedef alan politikaları destekler.
 3. c)Bu çerçevede oluşan proje, görüş ve önerileri doğrudan parlamento, hükümet ve yabancı devlet yetkililerine, bu devletlerin Türkiye’deki temsilciliklerine, uluslararası kuruluşlara ve basın yayın aracılığı ile kamuoyuna ileterek, sermaye, düşünce, hareket ve faaliyet birliği oluşturmak.
 4. d)Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum örgütleriyle, destek ve birliktelik sağlayarak, yeni ve etkin projeler üretip, Sektörümüz ve ekonomisine yansıtarak, neticede ortaya çıkacak olan toplumsal bilinç ve becerileri ekonomik faydaya dönüştürecek yapıları oluşturmak.
 5. e)Uluslararası iş dünyası , finans kuruluşları ve sigorta şirketleri ile karşılıklı faydalanma esasına dayalı iş birliği doğrultusunda, sektörümüze ait sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünü artırarak, uluslararası ekonomik yapıların karar mekanizmalarına etki ederek veya söz sahibi olarak, ekonomik yapımızın istikrarlı yapısının sağlamlaştırılması yönünde çalışır.
 6. f)Serbest piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının devlet kurumları arasında yerleşmesine, iş adamlarının ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyetler yapmalarına çalışır.
 7. g)Toplumumuzun temel kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş, medeni insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek veren demokratik, çoğulcu ve farklılıklara saygılı bir devlet anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak.
 8. h)Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesini, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını ve bunun neticesinde büyük işletme yapısını kazanmalarını destekleyerek ülkemiz sanayisinin ekonomik büyüklük yapısına katkıda bulunmak.

 

Madde:04 –DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki başlıklarda ifade edilen çalışmaları yapar

I – Örgütlenme- Komisyon Faaliyetleri

 1. a)Dernek, Türkiye ekonomisini planlı ve bilinçli bir şekilde kalkındırmak için, sanayici ve işadamlarının, bu alandaki meslek guruplarının birlikteliğini sağlar. Koordineli bir şekilde, bilinçli olarak çalışabilmeleri için, dernek bünyesinde toplar, teşkilatlandırır, gelişme ve örgütlenmelerini teşvik eder, güvenli çalışma ortamları sağlar.
 2. b)İş dünyasındaki kuşatıcı konumu itibariyle ülkemiz insanının, çağın gerektirdiği tüm müspet gelişmelere açık, geleneklerine bağlı, ahlaki değerleri önde tutan bir toplumsal yapıya ulaşmasına yönelik çalışmalar yapar.
 3. c)Derneğimiz amaçlarını gerçekleştirmek için, yurt içi ve yurt dışında bulunan ulusal, uluslararası, bölgesel, yerel, sektörel ve kuruluşlar bazında faaliyet gösteren, derneğimizin tüzük, ilke ve hedeflerini benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kurum ve kuruluşlar ile birlikte kurucu üye olarak federasyon kurar, kurulmuş ve kurulacak olan federasyon veya konfederasyonlara üye olarak katılır.
 4. d)Sanayici ve iş adamlarımız arasında meslek gurupları ve icraatları doğrultusunda genç işadamları ve sektörler bazında komisyonlar, şube ve temsilcilikler kurarak, daha etkin iletişim ve birliktelikler oluşması için, kalkınma, kültürel faaliyetler, sosyal yardımlaşmalar yapar, sosyal tesisler, lokaller, çay bahçesi, misafirhane, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde hastane, sağlık ve huzur evleri, aş evleri, eğlence ve dinlenme yerleri, kütüphaneler açar veya üyelerine destek için ortak olur.
 5. e)Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, dernek, vakıf, eğitim kurumları, üniversiteler vb. birlik ve kuruluşlar ile ilişkiler kurar ve ortak çalışmalar yapar.
 6. f)Ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal konuları ile ilgili araştırmalar yaptırır ve yayınlar. Ülkemizin iç ve dış etkenlerden dolayı karşılaştığı tüm sorunları ile ilgili araştırma raporları, görüşler ve öneriler oluşturmak üzere çalışmalar yapacak vakıf kurar ve çalıştırır.
 7. g)Avrupa Birliği ile karşılıklı faydalanma esasına uygun olarak ilişkileri geliştirme adına yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla temas kurarak iş dünyasının görüş, düşünce, öneri ve beklentilerini yansıtır, bu faaliyetleri ile alakalı olarak kamuoyunu bilgilendirmek için her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunur.
 8. h)İş dünyasının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının sağlanması, ilişki ve iletişimlerinin güçlendirilmesi, iş potansiyellerinin oluşturulması amacıyla önemli dış pazarlarda ve ticari bloklarda temsilcilikler açar ve çalıştırır.

 

 

 

II – Ticaret ve Yatırım Faaliyetleri

 1. a)Ülkemizde faaliyet gösteren iş adamlarımızın, ekonomik, eğitim ve sosyal faaliyetleri ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışındaki etkinliklerinin gelişme ve yaygınlaşmasında, milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet gösterir. Gelişmiş ülkelerin plan ve projelerini dikkate alarak ülkemizin milli gelirlerinin artırılması ve bu gelirlerin halka adil bir şekilde yöneltilmesini teşvik ederek, bağımsız özgür bir ekonomik gücün oluşması için çalışmalar yapar.
 2. b)Milli ekonominin gelişmesi yolunda; ithalat, ihracat, yatırım ve döviz getirici proje çalışmaları yaparak özel, tüzel ve resmi kuruluşlarla iş birliğiyle, ekonomimizin gelişmiş ülkelerin ekonomileri karşısında rekabetini sağlama yolunda, en son teknik imkanlardan faydalanarak, kalite ve üretimin artırılması, üretimin ihracata yönlendirilmesi doğrultusunda uluslararası piyasalarda, pazarlama amacıyla yurt içinde ve yurt dışında fuarlar açar, diğer fuarlara katılır, tanıtım ve pazarlamada, yardım ve destek sağlar.
 3. c)Dernek amacına uygun faaliyetleriyle ilgili olarak, Genel Kurul kararı ile gerektiği kadar menkul ve gayrimenkule, tasarruf ve Lehine veya aleyhine ipotek tesis etmek, ipoteği fekkhetmek dahil olmak üzere, satın almak, takas yapmak, her nevi irtifak, şuf’a, gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisab, tesis, telkin veya fek etmek, şartlı ve şartsız bağış kabul etmek, dağıtmak, yatırımlara ve ortaklıklara katılmak, gelir temin etmek amacıyla konut ve iş yerleri yapmak, yaptırmak, almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, üyeleri ile birlikte konut yapmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, konut ve iş yeri yapım kooperatifleri kurmak, çalıştırmak, yardımlaşma sandığı kurmak, çalıştırmak, araç satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.
 4. d) Yukarıdaki faaliyetleri yapabilmek için, finans sağlamak amacıyla gerektiğinde, dernek adına veya üyelerle birlikte ortaklık kurmak, yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletmeler açmak, kapamak, ortak olmak, yeterli görevli personel almak ve çalıştırmak.
 5. e) Ülkemizin dünya ekonomik yapılanması içerisinde rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için önemli yapı taşları olan sanayi ve hizmet sektörlerinde verimli çalışmaları teşvik etmek, insan ve doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak teknolojik yatırım ve gelişmeleri teşvik eder. Bu yöndeki faaliyetleri destekleyecek politikalar oluşturan karar mekanizmalarını etkileyecek ve bilgilendirecek çalışmalar yapar.

f)Sportf çalışmalara katkı yapar ve destekler.

 1. g)Ülkemizin istikrarı ve sosyal uzlaşmanın temini için, dünya ile entegre olabilmiş serbest piyasa ekonomisi ilkelerine uygun olarak, ekonomik büyümenin sağlanması, sermaye ve iş gücünün birbirini tamamlayıp girişimcilik kabiliyetlerini geliştirecek; istihdam, eğitim, sosyal güvenlik, can güvenliği, sağlık ve çalışma koşulları gereksinimlerinin karşılanması amacıyla tüm iş dünyası ile düşünce ve eylem birliği oluşturma yönünde çalışmalar yapmak
 2. h)Sektörümüzün sanayici ve işadamlarının ülkemizin her türlü gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kendi görüş ve çözüm önerilerinin etkili karar odaklarına duyurulması ve kabul görmesi amacıyla temaslarda bulunmak. Bu amaca ulaşmak için ve derneğin amaç ve faaliyetlerini ülke gündemindeki önemli ekonomik, sosyal ve kültürel konularda oluşturduğu görüşlerini kamuoyuna, yetkililere ve ilgililere duyurmak amacıyla radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, internet gibi basın ve yayın araçlarından yararlanır.
 3. i)Yukarıdaki faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar, seminerler, paneller, açıkoturumlar, konferanslar, kongreler, zirveler, şuralar vs. düzenler.
 4. j)Dernek yurt içi ve yurt dışında proje ve faaliyetleri ile ilgili kredi alır ve taahhüt edilen proje ve teklifleri doğrultusunda kullanır. Avrupa birliği sivil toplum örgütleriyle ilgi yasalarındaki, katılım, faaliyet, yardımlaşma ve yasayla verilen tüm haklarını kullanır. Bu konuyla ilgili gerekirse diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak birlikte faaliyetlerini yürütür. Uluslararası kredi ve fon veren ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlardan kredi, fon vs. gibi destekler alır, aynı zamanda üyelerini de faydalandırır.

 

III – Eğitim ve Sosyal Faaliyetler

 1. a)İş alanlarında teknik ve vasıflı insan yetiştirmek için, yurt içinde ve yurt dışında, mevcut eğitim kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaptığı gibi, kendisi de gerekli alanlarda mesleki kurslar açar. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için her alanda ihtiyaç duyulduğu kadar eğitimci, uzman ve sanatkar çalıştırır veya diğer kuruluşlara eğitim için yeteri kadar insan gönderir.
 2. b)Sosyal ve kültürel amaçlı gezi ve seyahatler, konser, konferans, panel, açıkoturum, seminer, gösteri, sergi, kermes, çay ve bu gibi geleneksel günler tertip eder.
 3. c)Yurt içinde ve yurt dışında kendi birimleri aracılığı ile ya da diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yardıma muhtaç insanlara, öğrencilere, ayni, nakdi yardımlar yapar ve tıbbi yardımlar yapar. Gerek derneğimiz üyelerine ve gerekse ihtiyaç sahiplerine kitap, dergi, eğitim ve iş aracı, bedelli veya bedelsiz, dağıtımını yaparak, gelecek kuşakların daha bilinçli ve daha teknik kabiliyetli olmalarına yardımcı olur.
 4. d)Yardım yapılan kişilerin gelir seviyesi hakkında istatistik bilgi toplamak amacıyla, basın ve hükümet yetkilileriyle doğrudan iletişim kurar.
 5. e)İş dünyasının ve Sektörümüzün tarihsel gelişim bilgilerini, kültürel ve manevi değerlerini, milli ve manevi şahsiyetlerini korumak, tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara gerçek bilgiler bırakmak için, gerçek ve bilimsel tarafsızlığa sahip bilgi birikimleri oluşturmak, bu hizmetlerin yapıldığı, müze, arşiv, kütüphane, okuma salonları, etüt merkezleri gibi yerlere yardımda bulunmak, ilim araştırma ve arşiv hizmetleri yapmak.
 6. f)Sanayici ve iş adamlarımızın, çalıştırmış oldukları personellerinin kurumsal, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan konularla ilgili seminer, kurs, panel, sempozyum, konferans vs. düzenler.

 

IV – Yardım Faaliyetleri

 1. a)Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığı sağlamak için, yurt içi ve yurtdışında çeşitli yerlerde paneller, sohbetler, toplantılar, tanışma ve kaynaşma amaçlı yemek, ikram da bulunmak, ödüller dağıtarak barış ve sivil toplum anlayışını geliştirmek. Bu organizelerde, tatbikat yapılarak, kimsesiz yetim, mağdur, sakat, hasta, öğrenci, şehit ve gazilerin kalanlarına ve yardıma muhtaç insanlara, ayni ve nakdi yardım yapar.

 

 1. b)Derneğin tanıtımı ve geniş kitleye hizmeti için basın ve medya ilişkilerine önem verilerek, gerekli faaliyetlerde bulunmak, diğer dernekler, vakıflar, sanayi ve iş adamları ile diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alış veriş ve işbirliğinde bulunmak ve yasal ölçüde kalmak kaydıyla her türlü yardımlaşmayı yapmak. Canlı kurban ve cansız kurban eti bağışı kabul ederek, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtmak.
 2. c)Yasal koşulları yerine getirerek yurtiçinde ve yurtdışında, okul, pansiyon,  cami, yol, köprü, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde hastane yaptırmak, çalıştırmak, daha iyi hizmet verebilecek kuruluşlara devretmek, bağışlamak veya yapanlara yardımcı olmak. Deprem ve afetlerde maddi ve manevi yardımlar yapmak.
 3. d)Yurt dışındaki şahıs ve kuruluşlardan yasaların izin verdiği ölçüde ayni ve nakdi yardım almak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Dernek gerektiğinde vakıf kurar ve hizmet alanlarını genişletir.

 

MADDE – 5: ÜYELİK ŞARTLARI:

Derneğin amaçlarını kabul eden, T.C. vatandaşı olup,fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olmak için yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Derneğe asil üye olmak için iki asil üye tarafından Yönetim Kuruluna takdim edilmesi gereklidir. Takdim edilen söz konusu üyenin başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde karara bağlanır, üyeliğe kabul veya ret edildiği, bildirge sahibine yazılı olarak bildirilir. Ancak Yönetim Kurulu her başvuru sahibini üyeliğe kabul etmek zorunda değildir. Gerektiğinde üye tespit ve inceleme komisyonu kurulur ve komisyonca yapılan araştırmada, derneğe zarar vereceği kanaatine varılan talep sahibi hakkında Yönetim Kuruluna verilen bilgiler dikkate alınarak, üyelik başvurusuna red kararı verebilir.

T.C. vatandaşı olmayanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye de ikamet etmek haklarına sahip iseler üye olabilirler. Fahri üyeler için oturma şartı aranmaz. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

 

MADDE – 6: ÜYELİK TÜRLERİ:

Derneğin a-  Asil Üye, b- Akademik ve Onursal Üye olmak üzere 2 çeşit üyesi vardır.

a-Asil Üye:

Üyeliğin getirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanabilecek özel veya tüzel kişiler, gereken şartları yerine getirmek kaydıyla derneğe asil üye olabilir ve dernek organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip olurlar. Yükümlülükleri ise, oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, dernek gaye ve faaliyetlerine uygun olarak gereken gayreti göstermek ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmeye çalışmak, ilkelerini içerir.

Asil üyeler yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir.

 

 

b-Akademik ve Onursal Üye:

Sektörle ilgili Üniversite veya Yüksekokullarda, Akademik çevrelerde görevli olan, çalışan kişiler ile Derneğe ve/veya amaç ve hizmet konularına maddi-manevi emeği geçmiş olan kişiler arasından, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile seçilen üyelerdir.

Akademik ve Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, Diledikleri taktirde ödenti verirler..

 

MADDE – 7: ÜYELİK AİDATI VE ÜYELİK AİDATININ TESPİT ETME ŞEKLİ

Dernek üyeleri yıllık olarak bir aidat öderler.

Üyelerin ödeyeceği aidat miktarı günün koşullarına ve derneğin yapacağı amaç ve çalışma biçimlerine gore her yıl yönetim kurulunca tespit edilerek üyelere duyurulur.

Aidatların takibi,tahsili ve muhasebeleştirilmesi de takibi de yönetim kurulunca yerine getiriir.

 

MADDE – 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler kendi hür iradeleri ile üyelikten ayrılma kararını verebilirler. Üyelik, üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.

 

MADDE -9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÜYENİN İTİRAZ HAKLARI:

 1. a)Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici harekette bulunanların,
 2. b)Üyelik onur ve saygınlığıyla bağdaşmayacak harekette bulunanların,
 3. c)Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkanların,
 4. d)Dernek organlarında görevlileri, kurulları ve komitelerdeki üyeleri küçük düşürücü harekette ve kötü zan altında bırakacak, mesnetsiz söz ve davranışlarda bulunanların,
 5. e)Dernek tüzüğüne yönetmeliklere ve kurullarca alınmış kararlara uymayanların,
 6. f)Bir yıllık aidatını ödemeyen veya yazılı ihtara rağmen 30 (otuz ) gün içinde aidat borcunu ödemeyenlerin üyelik kaydı Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulunca silinir.

 

 

Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmiş bulunduğu sebebine 30 gün içerisinde itiraz edebilir. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Haklarında kesin çıkarılma kararı verilmiş olan üyeler derneğe Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üye olabilir.  Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

MADDE–10: DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin organları aşağıdaki gibidir

a-Genel Kurul b-Genel Merkez Yönetim Kurulu c- Denetim Kurulu d-Yüksek İstişare Kurulu e- Akademik Kurul f-Disiplin Kurulu

 

MADDE- 11:  GENEL KURULUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU:

Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili organı olup, Genel Merkezinde kayıtlı üyeler ile süresinde Genel Kurul’unu yapmış olan şubelerden seçilen delegelerin katılımı ile oluşur. Genel Merkez Genel Kurulundan  önce delegesinin ismini bildirmeyen şubenin delegesi Genel Kurulda oy kullanamaz.

 

Ayrıca derneğe aidat borcu olan üye,  Genel Kurul oylamasına katılamaz ve Genel Kurul Organlarına seçilemez, sadece Genel Kurulu izler.

 

MADDE- 12:GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI VE ŞEKLİ:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere, iki türlü toplanır.

A – Olağan Genel Kurul Toplantısı:

Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir NİSAN ayı içerisinde Genel Kurula katılma hakkı bulunan, Genel Merkeze kayıtlı asli üyelerle, şubelerden katılan delegelerin iştirakiyle toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısının herhangi bir sebepten dolayı zorunlu olarak gecikmesi gerektiğinde, ilgili makamlara bilgi verilir.

B – Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun birlikte gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin 1/5’nin yazılı istekleri üzerine yapılır.

 

 

Madde-13-ÇAĞRI USULÜ :

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da aynı yöntemlerle belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel Kurul’un ikinci toplantısının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Madde 14-TOPLANTI USULÜ:

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her ü yenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

MADDE -15: TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul Toplantısı için yeterli sayı sağlanmış ise durum tutanağa yazılır. Toplantıya katılma hakkına sahip üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılması yeterlidir. Çoğunluğun sağlanamadığından dolayı erteleme olursa ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 

MADDE –16: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan asıl üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

 

MADDE –17: GENEL KURUL’UN GÖREVİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülür, Genel Kurul üyelerince karara bağlanır.

1- Dernek organlarını seçer,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilme teklifini inceler ve karara bağlar,

3- Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşür ve karar verir.

4- Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirilerek kabul eder,

5- Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verir.

6- Derneğin öğrencilerle alakalı maddi ve manevi her türlü ihtiyaçları hakkında karar verir.

7- Derneğin feshine ve isim değişikliğine karar verir.

8- Gelecek dönemlere ait bütçe planını görüşür, yeterli ödenekleri karara bağlar veya değiştirir.

9- Üye aidatlarının artırılması veya azaltılmasına karar verir.

10- Dernekçe yapılması gereken maddi ve manevi yardımların, ekonomi ve iş dünyası ile ilgili faaliyetlerin yapılması konularını görüşüp karara bağlanması ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir,

11- Dernek adına yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik, birim, lokal açılmasına karar verir, buralarda çalışacak personeli alır, çıkarır, ücretlerini tespit edip verir, çalıştırır, kadro tahsis eder, bu hususlarda yönetmelik hazırlar ve uygulatır veya tüm bu işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.

12-Dernekler kanununda yazılı yetkileri kullanır. Gerekli araç, gereç v.s. alır ve kullanır.

13-Genel Sekreter ataması ve ücretli çalışanların Istihdamı ile ilgili teklifleri değerlendirir veya Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.

 

MADDE- 18: OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Genel Kurul’da kararlar çoğunluk sistemi ile alınır ve her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır. Kararlar genellikle açık oy ile verilir. Gündem maddeleri ve öneriler açık oyla yapılır ve oy çokluğu karar almaya yeterlidir. Ancak yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelik seçimleri gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Derneğin dağılması ve tüzük değişikliği gibi teşhis kararlarında Genel Kurul’a katılan üyelerin 2/3 çoğunlunun onayı şarttır.

 

MADDE- 19: GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

a-Genel Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu: Yönetim Kurulu, Genel Kurulda seçilen 9 (dokuz) asil 6 (altı) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıl süreyle görev yapar.

 

b-Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı:1(bir) Genel Başkan, 2 (iki) Başkan Vekili, 4 (dört)  Yönetim Kurulu Üyesi, 1 (bir) Genel Sekreter ve 1 (bir) Sayman   olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılır.

 

c-Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2- Dernek faaliyetleri için kurulan komisyonlara yardımcı olmak,

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve Genel Kurul’a bilgi vermek.

4- Dernek tüzüğü, yasa ve mevzuat ve yasalar doğrultusunda faaliyetler yapmak.

5- Genel Kurul’un kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak.

6- Dernekler Müdürlüğü ve Mülkiye Amirliği’nden gelen emir ve mevzuatları yerine getirmek.

7- Faaliyetlerin gerçekleşmesinde yeteri kadar üye veya eleman görevlendirmek.

8- Derneğe yer temin etmek, gerekli konularda Genel Merkez kuruluna önerilerde bulunarak yetki almak.

9-Üye artışları için gayret etmek veya üyelikten çıkartmak, aidat tahsil etmek, gelirlerin artırılması için derneğin yetkili olduğu faaliyetleri yapmak, yaptırmak.

10-Yönetim Kurulu Asil Üyeleri’nden her hangi bir sebeple boşalma olduğunda, yedek üyelerden sırasıyla yazılı olarak asil üyeliğe çağırmak. Verilen sürede gelmeyen yedek üyenin yerine sırasıyla diğer üyeler çağırmak.

11- Şube üyelerini ve şube delegelerinin kayıtlarını tutarak bilgi oluşturmak ve Genel Kurul’a sağlıklı üye listesi hazırlamak,

12-Yönetim Kurulu, gerekli görülen zamanlarda önceden kararlaştıracağı belli yer,gün ve saatte yazılı çağrı yapmaya gerek olmadan toplanır.

13-Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplantı için yeterlidir. Kararlar oybirliği ile veya oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması:

Yönetim Kurulu üye tamsayısı, ayrılmalar boşalmalar sebebiyle yedeklerin de girmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden en az 10 kişinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

 

MADDE- 19/A: GENEL MERKEZ GENEL SEKRETERLİĞİN GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek Genel sekreterlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları, mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca düzenlenir.
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreterin  ve Yönetim Kurulu kararıyla işe alınan genel sekreter yardımcılarının mali,  yönetsel görev ve yetkileri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

 

MADDE- 19/B: TEMSİL VE İLZAM

Tüzük’teki yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile derneği;

1) İdari işlerde, Dernek dışı yazışmalarda, Genel Başkan  ve Genel Sekreter münferiden,   Genel merkezden şubelere yapılan yazışmalarda,  Genel Başkan, Genel Sekreter, ve Genel Sekreter yardımcıları münferiden, Diğer idari işlerde, Genel Başkan, Genel Sekreter münferiden, Derneği mali yükümlülük altına sokmayan işlemler ve yazışmalarda Genel Sekreter Yardımcıları münferiden.

 

2) Mali işlerde, 15.000.- (Onbeşbin) Türk lirasına kadar olan mali işlerde Genel Başkan, Genel Sekreter, münferiden, 50.000.- (Elli bin) Türk lirasına kadar olan mali işlerde Genel Başkan münferiden, 50.000 (Elli bin) Türk lirası üstündeki işlerde, Genel Başkan ve Genel Sekreterin müştereken imzaları ile temsil ve ilzam eder.

 

3) Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulunun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süre ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.

 

4) Genel Başkan ve Genel Sekreter sınırları açıkça belirlenmek suretiyle yetkilerinin bir kısmını yönetim kurulu üyelerine devredebilir. Yetki devri yetkiye devreden makamın sorumluluğunu kaldırmaz.

 

MADDE– 20: DENETİM KURULU:

Denetim kurulu 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere gore bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ,toplandığında da genel kurula sunar. Denetleme kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği programa göre, derneğe bağlı kurulan şube ve birimleri de denetlemeye yetkilidir. Denetim esnasında kendisine yardımcı olmayan şube ve birimlerin yetkilileri hakkında raporlar tanzim ederek, görevlendirmenin sona erdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teslim ederler. Taahhütlü olarak postaya vermek teslim sayılır. Denetim Kurulu üç yıl süreyle görev yapar

 

MADDE – 21: DİĞER KURUL VE KOMİSYONLAR:

Dernekte öncelikle Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ve diğer üyeler arasından Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği karara ve yönetmeliklerine istinaden yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunacak kurul ve komisyonlar kurulur. Ancak bu kurul ve komisyonlara; Genel Merkez Yönetim Kurulu ile denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulunun amaç ve faaliyetlerine işlerlik kazandırabilecek bilgi ve deneyime sahip, Derneğin amacında belirtilen konularda uzman olan profesyonellerden, sektör duayenlerinden, işyeri sahiplerinden ve Dernek eski başkanları arasından yeteri sayıda kişi genel kurulca seçilir.

 

Görevleri:

1) Derneğin etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat, Prosedür, Yönetmelik ve Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre alacağı kararları Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Yüksek istişare Kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurula sunmak,

2) Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek,

3) Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını önermek,

4)Gerektiğinde yeniden bir Tüzük yapılması, yürürlükteki Tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak ve hazırlanacak taslağı Yönetim Kuruluna vermek,

Genel olarak Yönetim Kurulu toplantılarını müteakip veya acil durumlarda toplanır, gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.

 

AKADEMİK KURUL

Yönetim kurulu kararı ile akademik kurula kabul edilen  akademisyenlerin, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterin  katılımı ile üç ayda bir toplanır, gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.

 

 

 

DİSİPLİN KURULU

Dernek bünyesindeki Şube ve üyelere isnat edilen disiplinsizlik vb. durumlarda konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak, ilgili konuda Kanunlara ve Dernek Tüzüğü çerçevesinde değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.

 

OLUŞUMU:

Disiplin Kurulu üç yıllık bir süre için altı asil ve üç yedek üye olarak üzere Genel Kurul’ca seçilir

Disiplin Kurulu, ilk oturumunda kendi arasında bir Başkan seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulunun önerisi veya Kurul başkanının uygun göreceği sürelerde toplanır.

 

GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Merkez Disiplin Kurulu (GMDSK), Dernek Genel Merkez ve/veya Şube Yönetim Kurulunca kendisine gönderilen olay ve konuları inceler, soruşturur ve karara bağlar.
 2. Dernek Tüzüğüne gore GMDSK; Kınama ve Uyarma cezaları verebilir. Bu cezalar kesindir.
 3. GMDSK gündemine gelen dosyaların incelenmesi sırasında, yetkisi dışında bir ceza ile tecziyesi gereken durumların tespiti halinde, incelemeyi müteakip soruşturma raporunu karara bağlanmak üzere Yönetim Kurulu’na iade eder.
 4. GMDSK gündemine gelen ancak görev süresinin tamamlanması sebebiyle sonuçlandırılamayan işler, yeni seçilen Genel Merkez Disiplin Kurulunca karara bağlanır.
 5. GMDSK neticelendirdiği işler ile ilgili hazırladığı raporu, Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletir.

DİSİPLİN CEZALARI

Disiplin cezaları;

Bu cezalardan; uyarma, kınama ORSİAD Genel Merkez Disiplin Kurulu, üyelikten çıkarma cezası ise Yönetim Kurulu tarafından verilir.

UYARMA CEZASI

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1- Dernek binasında ve Dernek faaliyetleri esnasında diğer üye ya da misafirlere her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı, iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, Derneğin saygınlığını sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak,

2- Derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek,

3- Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

4- Dernek organlarına seçilmiş üyelerden yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmamak,

5- Disiplin Kuruluna sevk edilmiş üye hakkındaki karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunmak,

6- Yetkisi ve izni olmadan Dernek adına, basın kuruluşları ile görüşmek, açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak,

7- İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak,

8- Bir üye ya da gönüllünün Dernek içinde ya da birimlerde çalışmasını görev ve sorumluluk almasını, geçerli bir nedeni olmadan engellemek, engellemeye çalışmak,

9- Dernek içinde veya dışında yöneticilere, büyüklerine, küçüklerine ve derneğin diğer personeline kaba ve saygısız davranmak,

10-Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak.

 

KINAMA CEZASI

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1- Dernek ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, Dernek içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, Derneğe zarar vermek,

2- Yetkisi ve görevi olmadığı halde, ilgili birimin sorumlusu ya da görevlendirilmiş kişinin izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla, Dernek adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, vb. davranışlarda bulunmak,

3- Bir başka üye hakkında, mesnetsiz ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak,

4- Dernek içinde ya da Dernek ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve Derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, dayatmak vb. hareketlerde bulunmak,

5- Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak,

6- Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleri engellemek,

7- Yetkili birim ya da kişilerce alınmış kararlara, belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak,

8- Dernek içinde şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak, bu durumunu Dernek işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek,

9-Derneğe ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakı, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, Dernek dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek,

10-Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunmak,

11-Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde, toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunmak veya olay çıkartmak,

12-Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

13- Derneğin düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli, rehber ya da sorumlu ile tartışmak görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak,

14- Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

15- Genel Merkez Disiplin Kurulu soruşturmalarında, Disiplin Kurulunu oyalamak, yalan beyanda bulunmak,

16-Derneğin şu an yürürlükte olan ve/veya daha sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik ve genelgelerine  aykırı  iş ve işlemlerde bulunmak,

17- Genel Merkez Disiplin Kurulunun gizlilik ilkesini ihlal etmek,

18- Dernek yetkililerinin ve Genel Merkez Disiplin Kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,

19- Dernek içinde üyeler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek davranışlarda bulunmak, dedikodu yapmak, yalan söylemek,

20- Dernek yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,

21-Dernek yöneticileri ve Dernek üyeleri hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak, benzeri fiillere teşebbüs etmek.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

10.madde hükümleri uygulanır.

 

ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI

Yukarıda sayılan ve  disiplin  cezası  verilmesini  gerektiren  fiil  ve  hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

 

TOPLU OLARAK İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI

Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında,  suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ayrı ayrı ceza verilir.

 

CEZALARDA AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLETİCİ SEBEPLER

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.

Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin  suçlarına  uygulanacak  cezaların  takdiri ceza  vermeye yetkili kurullara aittir. Tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir. Kurullar, takdir hakkının gerekçesini kararlarında açıklar.

 

TAZMİNAT (ZARARIN ÖDETİLMESİ)

Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketleriyle maddi bir zarara yol açan üye ve dernek görevlilerine, disiplin cezası verilmesi yanında, sebep olduğu maddi zarar da rayiç bedel üzerinden tazmini için Yönetim Kurulunca hukuki yollara başvurulur.

Dernek Ana Tüzüğü, Talimat, Yönetmelik, Yönergeler, Duyurular ve diğer düzenlemelerle belirtilen ödevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayan veya yasaklanan işleri yapan dernek görevlileri ve üyelere uygulanan cezalardır.

 

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

a., Denetim Faaliyetleri sonucu yapılan tespitler, 3.şahıslardan gelen şikâyetler veya bir olay hakkında Disiplin Kuruluna intikal ettirilen şikayetler bu kurulda görüşülür.

 1. Genel Sekreter, Şube Başkanın yazılı talepleri ile yazılı şikâyetin bulunmaması durumunda,  konunun önemine binaen, Disiplin Kurulu kendi takdirini kullanarak soruşturma yapabilir.

 

SAVUNMA HAKKI

Disiplin cezasının verilebilmesi için suçun oluşumuna konu kişi veya kişilerden yazılı savunma alınır. Yazılı savunmasını yapabilmesi için tebellüğ tarihinden itibaren ilgiliye 7 gün süre verilir. Verilen süre içinde yazılı savunmasını vermeyenler veya sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyenler  savunma  hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

TOPLANTI  KARAR YETER SAYISI

Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır.

Disiplin Kurulunun Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye Kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına veya disiplin soruşturmasını Yaptıkları personele ait işlemlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar. Bu sebeplerle toplantıya katılmayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde nazara alınmaz.

 

KARAR VERME ŞEKLİ

Disiplin Kurullarında konu hakkındaki değerlendirmelerin sonucunda, karar oylama suretiyle verilir, oylama açık oyla yapılır ve karar için toplantıya katılanların oy çokluğu yeterlidir. Oylamada çekimser kalınamaz. Karar başkan ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra karar özeti şeklinde bir tutanakla ilgiliye tebliğ edilir.

Üye bu kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç 1(bir) ay içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde itirazın kabulüne veya reddine karar verir. Yönetim Kurulu 15 (onbeş) gün içerisinde karar vermediği takdirde itirazı reddetmiş sayılır.

İtirazın reddedilmesi halinde üyenin yazılı talebi üzerine Disiplin  Kurulu bu hususu ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alır.

Konunun Disiplin Kuruluna intikalinden itibaren Disiplin Kurulu en geç 3 ay içinde karar vermek zorundadır.

 

MADDE-22: ORGANLARA SEÇİLEN ÜYELERİN BİLDİRİMİ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 iş günü içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler,elektronik ortam üzerinden ilgili yere bildirilir.

 

MADDE -23: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

1- Üyelik aidatı

2- Dernekçe tertiplenen kermes, açılış, spor yarışmaları ve her türlü toplantı faaliyetlerinden sağlanan gelirler ile teşvik kapsamında yapılan projelerden elde edilen gelirler

3- Yardım ve bağışlar.

4- Üyelere yapılacak nakdi yardımlardan alınacak hizmet payları.

5- Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler. Yardım sandığı gelirlerinden kesilen kesintiler.

6- Bankalar ve katılım bankalarına yatırılan dernek paralarının karları ve gelirleri, ortaklık payları.

7- Ticari kuruluş ve yatırımlardan gelen gelirler ile yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler.

8- Menkul ve Gayrimenkul alım, satım ve işletme gelirleri lokal ve isim hakları ve hizmetlerden doğan kaynaklar.

9- Kuruluşu halinde, iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

10-Dernek için dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler veya kuruluşlardan yasaların uygun gördüğü hallerde yardım ve bağış alır veya yardımlaşma ve ticari ilişkiler de bulunabilir.

 

MADDE-24: DEFTER VE KAYIT NİZAMI:

Dernek, 5253 sayılı dernekler kanununda ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan dernekler yönetmeliğinde belirtilen defterleri noter veya yetkili birimlere tasdik ettirmek kaydıyla usulüne uygun olarak tutar, muhafaza eder,

 

MADDE-25: GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılan alındı belgesi yetkili matbaalarda bastırılarak, kendisine para toplama yetkisi verilen kişiler tarafından kullanılır.

Üye aidatı veya bağışlarını banka hesabına yatıranların dekontları makbuz yerine geçer.

Giderler kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen hükümleri içermek kaydıyla geçerli belgeye dayalı olarak yapılır.

 

MADDE-26: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

 

MADDE-27: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliği Genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğun toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 ‘üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

 

MADDE-28: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :

Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.

 

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile verilmesi gerekir. Derneğin feshi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde içinde Dernekler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir.

 

Feshine karar verilen derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi Genel Kurul’un vereceği karara göre bir dernek veya vakfa devredilir, veya derneğin en az 10 üyesinin bir araya gelerek 6 ay içerisinde aynı amaca yönelik yeni bir dernek oluşturursa mal varlığı yeni kurulan derneğe devredilerek üyelerin hakları zayi edilmemiş olur, Genel Kurul’un karar vermemesi halinde mal varlığı,bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

MADDE-29: DERNEĞİN ŞUBELERİ

Dernek, yurt içi ve yurt dışında istenilen il ve ilçelerde genel merkez genel kurul kararıyla Şube açabilir.

 

MADDE-30 ŞUBELELERİN HUKUKSAL DURUMU VE KURULUŞ ŞEKLİ

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan yasalar ve bu tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanı içerisinde Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek alt kuruluşudur.

 

Genel kurul kararı şube açılmasına karar verildiği taktirde genel kurulca yetki verilen genel merkez yönetim kurulunun yetkili kılacağı şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi yetkili kılınarak şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmalarına izin verilir.

Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, Şube Kuruluş Bildirim Formu ile birlikte aşağıda belirtilen diğer gerekli yasal evrakları şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

a-Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

b-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

c- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

d-Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel merkez genel kurul kararının fotokopisi,

e-Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek genel merkez yönetim kurulu kararı fotokopisi.

 

 

 

Şubelerin Genel Kurula Kadar Yapması Gereken İşlemler :

Genel Kurulca Şubelerin açılışına izin verildiğinde, şubenin Genel Kurulu yapılıncaya kadar, faaliyetlerin yürütülmesi için, Genel Merkez Yönetim Kurulunca şube açılış bildirisinde adı geçen üyeler arasından, bir Şube Başkanı, iki  Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Muhasip ve bir Veznedar olarak görev yapacak 6 kişilik Geçici Yönetim Kuruluna görev verilir.

Şube Yönetim Kurulu Genel Merkezden yazılı kuruluş onayını aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde şubenin açıldığını ve kurucu üyelerin kimlik bilgi ve belgelerini, şubenin adresini bağlı bulunduğu Dernekler Müdürlüğü’ne bildirir ve bildirimlerden sonra verilen alındı belgesine istinaden çalışmalarına başlar ve alındı belgesinden bir suretle kuruluş bilgilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

 

MADDE 31: ŞUBE ÜYELİĞİ;

Şubelerin de Genel Merkez’de olduğu gibi, Asil Üye,Akademik ve Onursal Üyelik iki çeşit üyesi vardır. Üyelik şartları aynen Genel Merkez Üyeliği gibidir. Şubeler uygun gördüğü üyelerini veya şahısları Onursal Üye olması için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teklif ederler. Genel Merkez Yönetim Kurulu uygun bulursa teklifleri değerlendirir ve Onursal Üyeliği kabul eder ve onursal üyeliğin onaylandığına dair yazı ve taltiflerini tebellüğ eder.

Üyelerin hakları, üyelik giriş çıkış ve çıkarılması, Genel Merkez üyelik şartlarının aynısı olup, üye aidatları da aynıdır. Şubelerimizdeki üyelerin ikametgahları değiştiği takdirde yeni ikametgahındaki şubeye nakli yapılır. Nakil tarihine kadar hangi şubede kayıtlı ise o tarihe kadar aidatını ödemek kaydıyla nakli yapılır.

 

MADDE 32: ŞUBE ORGANLARI;

Şube Organları:

1-Şube Genel Kurulu,2-Şube Yönetim Kurulu, 3-Şube Denetim Kurulu olup, Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili kuruludur.

Şube Genel Kurulu:

1- Olağan Genel Kurul, 2- Olağanüstü Genel Kurul olarak iki türlü yapılır.

1-Olağan Genel Kurul: Şubeler Olağan Genel Kurullarını üç yılda bir OCAK ayı içerisinde yapmak zorundadır. Genel Kurul sonuçları Genel Merkez Genel Kurulu’nun yapılacağı tarihten en geç iki ay önce Genel Merkez’e bildirilir. Genel Kurul sonuçları ile birlikte, şubenin gelir gider hesapları ile faaliyet raporları da Genel Merkez’e bildirilir.

2-Olağanüstü Genel Kurul: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim ve Denetleme Kurulu kararlarına istinaden, ya da üye tam sayısının 1/ 5 nin çağrısı üzerine yapılır.

 

Şube Temsilcisi (Delege ) Seçimi:

Şube delegeleri,Şubeye kayıtlı üyeler arasından şube genel kurulunda seçilir.   Şube delegeleri 3 asil 1 yedek üye olarak seçilir. Genel Merkez Genel Kurul toplantısına asil üye  oy kullanmak üzere katılır. Seçilen Şube delegelerinin isimleri Şube Genel Kurul evrakları   ile birlikte Genel Merkez’e bildirilir. Her hangi bir sebepten dolayı asil delegelerin  Genel Merkez kongresine   katılmayacağının anlaşılması üzerine katılacak yedek üyenin ismi, Genel Kurul’dan  önce Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir.

 

MADDE-33: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, OLUŞUMU VE GÖREVLERİ;

Şube Genel Kurulunda en çok oy alan 6 asil 6 yedek üyenin seçilmesiyle şube Yönetim Kurulu oluşur. Asil üyeler arasından en geç 7 iş günü içerisinde gizli oyla, bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı,bir Muhasip, üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şube Başkanıdır. Oylamalarda, oyların eşitliği hallerinde başkanın oyu iki oy sayılır.

 1. a)Şube Yönetim Kurulu Genel Kuruldan hemen sonra, kurullara seçilen üyelerin yeni görevlerini ve Genel Kurulda tanzim olunan evraklarını, 30 gün içerisinde, Elektronik ortam üzerinden bağlı bulunduğu mülki idare amirliğine bildirir.

Genel Merkezin istediği, şube Genel Kurul evraklarından yeteri kadarını da 30 gün içerisinde, dernek Genel Merkezi’ne teslim eder veya ulaşımını sağlarlar.

 1. b)Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul işlemlerini tamamladıktan sonra, dernek tüzüğünde yazılı görevleri, Genel Kurul’da alınan kararları ve Genel Merkez’den gelen emir ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını yapar,
 2. c)Uygulamada karar verilemediği durumlarda Genel Merkez’den bilgi alır,
 3. d)Çalışmalarında Genel Merkez’i örnek alarak verilen yetkilerini kullanır.
 4. e)Şubeler her yıl yıllık faaliyet raporunu en geç Ocak ayı sonuna kadar, genel istatistik bilgileri içeren  raporu yazı ekinde Genel Merkez Yönetim Kurulu başkanlığına bildirir.
 5. f)Şubeler her üç ayda bir hesap akışını kesin olarak, borç alacak dahil Genel Merkez’e bildirir.
 6. g)Faaliyetlerinde mutlaka karar alır ve gelir giderlerini yasa ve tebliğlere uygun yapar.

ğ) Şubeler birden fazla (şube sekreteri) eleman çalıştırmak için, gayrimenkul ve menkul mal edinmek için, ortaklık ve iştirak halleri için Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan izin alırlar.

 1. h)Şubeler tüzük de yazılı icraatları gerçekleştirebilmek için Genel Merkez’den izin alırlar veya Genel Merkez Kurulunca yayımlanan genelgeler doğrultusunda çalışırlar.
 2. I)Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yayımlayacağı, personel, kira, dış ilişkiler, halkla ilişkiler, üye kabulü, yardım ve sosyal hizmetler gibi uygulamalar için genelge çıkararak şubelere bildirir ve şubeler bu genelgelere uymak zorundadır.
 3. i)Kanun, Tüzük ve Genelgelere uymayan yönetici ve üyeler hakkında   Disiplin Kurulunun vereceği rapor doğrultusunda, suçu tespit edilenler, uyarılır, görevi değiştirilir veya görevden alınırlar,
 4. j)Şubelerin her yıl yapacağı burs ve yardımların miktar ve şekilleri Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve şubelere bildirilir.

 

 

 

MADDE- 34: DENETİM KURULUNUN SEÇİMİ, OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

Şube Denetim Kurulu Genel Kurul’da yapılan gizli oyla 3 asil 3 yedek üyenin seçilmesiyle oluşur, şube hesapları, defter ve belgeleri, dernek gelirleri ve tahsilatları, derneğin amacına uygun çalışıp, çalışmadığı, Genel Merkez’e süresinde istatistik bilgiler ve hesapların bildirilip, bildirilmediği hususları her üç ayda bir rapor edilir.

 

MADDE- 35: ŞUBE GELİRLERİ VE GENEL MERKEZ PAYLARI:Şube gelirleri, üye aidatları, bağış ve yardımlar, ortaklık ve iştirak payları, lokal gelirleri, sergi, kermes, kurs, yarışma, kira gelirleri ve tüzükte yazılı faaliyetlerden doğan gelirlerdir. Gelirler makbuz karşılığı tahsil edilir, giderler mutlaka fatura ve fatura yerine kullanılan yasal belgelerle muhasebeleştirilir. Dernek Üyelerinin  aidatları aylık ve Yıllık tahsil ettiği net gelir toplamının %50 lik kısmını, aylık olarak takip eden her ayın 10’una kadar Genel Merkez hesabına gönderirler. Bu miktar her Genel Merkez Genel Kurulunda gerekirse artırılır veya azaltılır. Bu hususta Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun genelgelerine uyulur.

 

MADDE- 36- DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE – 37:TÜRK MEDENİ KANUNUN UYGULANMASI:

İşte bu tüzük 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,5253 sayılı Dernekler Kanunu ve yönetmeliklerine göre hazırlanmıştır. Dernek tüzüğünde mevcut olmayan hüküm, konu ve uygulamalarda, Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu yönetmeliklerde belirtilen hükümler uygulanır.

 

MADDE -38 :GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Başkan                     : Mehmet Karahasanoğlu

Bşk.Yrd                    : Necati Yılmaz

BşkYrd.                    : Zeki Kara

Genel Sekreter     : Fikret Demir

Sayman                   : Hakan Tarım

Üye                            : Güven Ünsal

Üye                            : Engin Erol

Üye                            : Aslan Ebrinc

Üye                            : Tunc Ada