Ormancılık Alanı Meslek Haritası Çalıştayına Orsiad Gazetesi Olarak katıldık

Ormancılık alanında meslek standardı hazırlama çalışmalarına temel teşkil edecek meslek haritasının hazırlanması amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda Orman Kooperatifleri Merkez Birliği’nin ev sahipliğinde 18 Şubat 2014 tarihinde Swiss Otel’ de yapılan Ormancılık Alanı Meslek Haritası Çalıştayına Orsiad Gazetesi Olarak katıldık.

 Toplantıda Konu ile ilgili notları sizler ile paylaşıyoruz.

 Mesleki Yeterlilik Kurumu Nedir ?

Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Mesleklerin belirlenmesi aşamasında, standardı hazırlanacak olan meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

“Meslek Standardı”nın şekli ve içeriği, uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak, Yönetim Kurulu’nca onaylanan “Meslek Standardı Formatı”na uygun olmak zorundadır. Meslek Standardı Formatı, uluslararası uygulamalardaki değişiklikler ile MYK uygulamalarından elde edilen veriler ve değerlendirmeler dikkate alınarak ve hazırlama usulüne göre güncellenir.

IMG_0017

 Standardı belirlenecek mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olmak zorundadır.

Orsiad Gazetesi olarak Birkaç Öneride bulunduk.

IMG_0106

Öneriler ise şöyledir:

. Mevcut toplantıda, sektörümüzü temsil eden kurumların bir çok derneği yer almamaktadır. Sektörümüzün içinde yer alan Yonga Levha Üreticileri Derneği, Ulusal Ahşap Birliği, Kontrplak Üreticiler Derneği gibi derneklerin de, en azından gözlemci olarak toplantılara çağrılması ve görüşleri alınması gerekmektedir.

. Çalıştayın daha iyi çalışması için, sektörde hizmet veren firmaların personel, üretim müdürlerinin ve dahi sektörde uzmanlığını ispatlamış kişilerin toplantılara dahil edilmesi, standartların belirlenmesinde hayati önemi bulunmaktadır.

IMG_0095

. Bunun haricinde, MYK sistemindeki listede sektörümüz, sektörümüze  Ormancılık alanı olarak yer verilmelidir ve olması gerektiği gibi bir kişilik kazandırılması zaruridir.

. Buna istinaden, 07.Temmuz.2010 tarihli, Ankara Sanayi Odası ile imzalanan protokolde bulunan, ağaç kesme ve boyama operatörü, kereste imalatçısı, ahşap yer döşemecisi ve listedeki birçok mesleklerin seviyesinin ve meslek normlarının belirlenmesi, Orman alanı meslek haritası çalıştayına devredilmesi gerekmektedir. Söz konusu sektörler, Orman sektörünün vazgeçilmez temel unsurlarıdır.

IMG_0104

. Standartlar belirlenirken hali hazırda çalışmakta olan çalışan işgücünün de, sosyo ekonomik ve eğitim seviyeleri gözlenmeli, standartlar en az 10 yıl içinde, kademeli bir şekilde yükseltilmelidir. İlgili kanun bunu, 5 yıl olarak belirlemiştir.

. Standartların Avrupa normlarına göre  belirlenmesi için, Avrupa’daki standartların MYK tarafından, Ulusal Europass Merkezi’nden ya da Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’nden (AYÇ) istenmesi gerekmektedir. Elde edilen bilgiler, çalıştay üyeleri ve konu hakkındaki muhattaplara, Türkçe’ye çevrilerek iletilmelidir.

IMG_0043

. Çalıştay üyelerinin, belirli zaman dilimlerinde bir araya gelemeseler bile, kendi aralarında yaptıkları çalışmaları birbirleri ile paylaşacakları sosyal medya uzantıları kurmaları, şu anki konjektür açısından çok faydalı olacaktır.

. 15.Temmuz.2010 tarihli ve 27642 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı hakkında çalıştay bilgilendirilmeli ve de çalıştay üyelerinin mümkün ise, bu eylem planı için sektörle ilgili fikirlerini beyan etmelidir.

IMG_0020

ÜNİVERSİTE SENOTALARIN DA MYK ÜYELERİ İLE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN FİRMA YETKİLİLERİNE YER VERİLMESİ VE AKADEMİK KONULARDA FİKİRLERİNE BAŞVURULMASI VE EKTEKİ MADDENİN 1 VE 4 MADDELERİN ACİLEN DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

IMG_0027

Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

Senato

MADDE 5.

a) Kuruluş ve işleyişi: Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

b) Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Yukarıdaki maddeler sektörün itici gücü olan Eğitim Kurumlarının özel sektöre entgre olmasını önlemekte,  Mesleki Yeterlilik Kurumunun önünde engel teşkil etmektedir.

IMG_0005