TORİD’İN EYLEM PLANI

Ahşap, doğal kaynaklı, yenilenebilir, sürdürülebilir, ilk kullanımdan sonra farklı alanlarda yeniden kullanılabilir, atık oluşturmayan, çevre dostu ve tüm bunlarla birlikte eşsiz bir mühendislik malzemesidir. Farklı işlevli yapılarda (konut, cami, köprü, iskele, temel inşaatları, vb.) ahşabın taşıyıcı eleman olarak kullanılması, en eski geleneksel yapım tekniklerinden biridir. 1993 yılında kurulan TORİD (Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) şu an sektörün lokomotifi olan 80 üyesi ile sektörün en saygın sivil toplum kuruluşudur. TORİD, Masif Ahşap sektörünün geleceğini tartışmak ve önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara kılavuz olması amacıyla 2-4 Aralık 2016 tarihleri arasında Bolu Gazelle Resort’da bir Arama Konferansı gerçekleştirdi. Konferans sonrası Arama Konferansı raporu tüm katılımcılara gönderildi. 13 Mayıs 2017 tarihinde ise, TORİD Eylem Planı 123 Çalıştayı İstanbul Pendik’te Green Park Convention Center’da düzenlendi. Çalıştay, TORİD yönetim kurulu üyeleri, TORİD üyeleri, akademisyenler ve sektörün ileri gelenlerinden oluşan 40 kişilik geniş bir katılımla gerçekleşti. Toplantının formatı, Milar Business Advisory Services tarafından geliştirildi ve toplantı yönetimi Kerim Han Milar tarafından yapıldı.

Toplantı öncesinde, Arama konferansı Genel Sonuç Değerlendirmesi bölümündeki maddeler öncelikle gruplandırıldı, cümle yapıları değiştirilerek, kısaltmalar yapıldı. Daha sonra, bu gruplamalardan, 25 proje başlığından oluşan Eylem Planı Haritası çıkartıldı.

Eylem Planı haritasında belirtilen proje başlıkları, belirlenen 4 ana komitenin sorumluluğunda çalışılacaktır. Planlanan 4 ana komite şunlardır: o İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi o İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi o Ahşap Standartları ve Rekabeti Güçlendirme Komitesi o Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi

Toplantıda grupların çalışacakları konu başlıkları için bir form oluşturuldu. Oluşturulan form, flip chart boyutunda bastırıldı. Gruplar, çalışma yaparken bu hazır şablonları kulandılar. Bu raporun içerisinde, konu başlıkları üzerine çalışmalar aynı şablon düzeninde verilmiştir.

Eylem Planı toplantısında, 25 konu başlığı çalışılmıştır. Grup çalışmaları sabah 9.30’da başlamış, akşamüstü saat 19.00’a kadar devam etmiştir. Arada 1 saat öğlen yemeği arası verilmiştir.

Gruplardan her konu başlığı ile ilgili 3 farklı kriterde (1 en az, 5 en çok) puan verilmesi istenmiştir. Bu üç kriter şunlardır: 1) Projenin TORİD üyeleri için önem seviyesi, 2) Projenin TORİD üyeleri için aciliyet seviyesi, 3) Projenin hayata geçirebilmesi için gerekli çaba (efor) seviyesi,

Daha sonra rapor hazırlanırken, bu 3 kriter için belli ağırlık oranları kullanılarak TORİD Eylem Planı Öncelik Tablosu (Prioritization Table) oluşturulmuştur. Proje öncelik puanı oluşturulurken, çaba (efor) seviyesi ters oranı ile değerlendirilmiştir.

Bu öncelik tablosu sayesinde, yönetim kurulu üyeleri konu başlıklarını, proje öncelik puanı çerçevesinde ele alabileceklerdir.

Çalıştayda katılımcılar 5 grup (kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve siyah kodlu grup) halinde çalışma yapmışlar ve sonrasında bu çalışmaları büyük gruba sunmuşlardır. Katılımcılardan her bir projeyi başlatmak ve devam ettirmek için gerekli olan ilk üç adımı belirlemeleri istenmiştir. Bir başka değişle, projeyle ilgili 1 yıl sonra ne yapılacağı değil, önümüzdeki ilk 6 ayda neler yapılabileceği sorgulanmıştır.

Ayrıca, çalıştayda her bir proje başlığı için daha önce çalışma yapılıp, yapılmadığı ile projenin TORİD üye şirketleri açısından faydaları sorulmuştur. Son olarak ise, bu proje çalışmasının sonuçlarının başarılı sayılabilmesi için hangi kıstaslara ihtiyaç olduğunun belirtilmesi istenmiştir.

Raporun ilk bölümünde katılımcı listesi, eylem planı haritası ve eylem planı öncelik tablosu verilmiştir. Daha sonra, tüm eylem maddeleri için yapılan çalışmalar, komite bazında öncelik sırasında göre tek tek verilmiştir. Eylem maddelerinin sunumu sırasında katılımcıların değerlendirmeleri ve önerileri de eylemlerle birlikte detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Son olarak, raporla ilgili düzeltmeler ve eksik bölümlerinin tamamlanması Sayın Celalettin Akça’nın değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

EYLEM PLANLARI

 • A) İLETİŞİM VE İŞBİRLİKLERİNİ ARTTIRMA KOMİTESİ
  •  Grup Kodu: Yeşil Grup
  • Komite Adı: İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi
  • Eylem (proje) Adı: Ahşap ile ilgili yanlış ve eksik bilgilerin belirlenerek bu konuda iletişim yapılması (K1E2)
  • Proje Öncelik Puanı: 4,4
  • Alt Eylem (proje) Adı: Alternatif ürünler ile rekabetin güçlendirilmesi
  • Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 
  • İlk Eylem: Ahşapla ilgili doğru ve eksiksiz bilgilerin ortaya konması. Ahşabın avantajlarının ortaya konması ve ahşabın avantajlarının arttırılmaya çalışılması. Ürettiğimiz ahşap malzemeleri daha kolay, daha çabuk, daha ucuz ve daha yeşil özelliklerini geliştirebilmek ve duyurabilmek.
  •  İkinci Eylem: Ahşapla ilgili bulguların kimlere ne şekilde aktarılacağının ve ne şekilde bu kişilerin ikna edilebileceğinin ortaya konması. Sırayla; o Hedef oluştur; ekip oluştur, kaynak ata, zamanlama belirle. o Çıktı tanımla o Mevcut malzemeyi belirle ve toparla.
  • Üçüncü Eylem: Çalışma grubunun oluşturulması ve ilgili kurumlarla temas kurulması. Sonrasında ise gelişmelerin takip edilmesi
  •  Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Sağlam temeller, iyi ve kolay anlaşma. Projenin topluma faydası: Toplumun doğru bilgilendirilerek yanlış ve önyargılı anlayışın düzeltilmesi.

 • Grup Kodu: Kırmızı Grup
 •  Komite Adı: İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi
 • Eylem (proje) Adı: Sektördeki başarılı firmaları, şahısları ve kurumları ödüllendirerek sektördeki başarı hikayelerini öne çıkartmak (K1E5)
 • Proje Öncelik Puanı: 4,1

 

 • Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar: TORİD tarafından verilen plaketler.
 • Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler:  Hem 21 Mart Orman Haftasında, hem de sonbaharda yapılacak Ahşap gününde ödül verilmesi öngörüldü.
 •   Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 
 •  İlk Eylem: Verilecek ödülle ilgili başarı kriterlerinin belirlenmesi.Ödül verilebilecek çalışma örnekleri şunlar:
 • Bir ahşap yapının depremde 8 şiddetine dayanıklı olarak inşaatı.
 • Yangına dayanıklı ahşap yapı inşaatı.
 •  İkinci Eylem: Televizyon kanallarının ekonomi ya da çevre programlarında ahşap sektörü ile ilgili başarı öykülerinin yer alması için çalışmalar yapılması.
 •  Üçüncü Eylem:Ödül başlıklarının belirlenmesi. Akla gelen ilk başlıklar şunlar:
 •  Ahşap mimari tasarım
 • Ahşap köprü tasarımı
 •  Mobilya
 •  Fotoğraf

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Sektöre yönelik farkındalığın arttırılması ve sektördeki kişilerin motivasyonlarının arttırılması.

Grup Kodu: Mavi Grup

Komite Adı: İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi

Eylem (proje) Adı: Ahşabın üstün yanlarının belirlenerek bu konuda iletişim yapılması (K1E1)

Alt Eylem (proje) Adı: Kamu Spotları ile farkındalığın arttırılması

Proje Öncelik Puanı: 3,8

Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

Üstün yanların belirlenmesi için tüm akademik ve sektörel verilerin bir kütüphanede (basılı-dijital veriler) toplanması. Bunu yaparken uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle iletişim sağlanması.

Verilerin sınıflandırılması (kereste için, yapısal ahşap için, pencere için, yangın için, deprem için vb.)

Verilerin önceliklendirilmesi: Bu bilgileri kime (halk, teknik kişiler, kamu vb.) anlatılacağının ve farklı kimselere farklı dille nasıl anlatılacağının belirlenmesi.

İkinci Eylem: 

Yazılı ve görsel medyada bulguların paylaşımı için bir kamu spotu hazırlanması. Bu spotun bir ortak akıl sonucu ve kamu ile işbirliği altında hazırlanması gerekiyor.

 Üçüncü Eylem:

Bilgilerin güncel kalması için yapılan çalışmaların belli aralıklarla revize edilmesi, yeni bilgilerin eklenerek güncel kalmasının sağlanması.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Yaratılan farkındalık ile ahşap kullanımının artması ve ahşap sektörünün büyümesi.

Projenin topluma faydası: Çevre bilincinin arttırılarak doğal ve yenilenebilir malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması.

Grup Kodu: Sarı Grup

Komite Adı: İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi

Eylem (proje) Adı: Ahşabın bir tasarım malzemesi olarak kullanımının özendirilmesi (K1E3)

Proje Öncelik Puanı: 3,8

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

Ahşap malzeme tanıtım dokümanı (Numune, Katalog, Animasyon, kitap, sözlük) hazırlanması.

 İkinci Eylem: 

Tasarımla ilgili okullara ve ofislere hazırlanan dokümanın ulaştırılması.  Tanıtım semineri ve geziler düzenlenmesi.

 Üçüncü Eylem:

Ahşap malzeme kullanımını özendiren ulusal tasarım yarışması.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Pazar oluşturulması.

Projenin topluma faydası: Toplumda yenilikçi ve tasarımsal zenginliğin oluşturulması.

Grup Kodu: Kırmızı Grup

Komite Adı: İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi

Eylem (proje) Adı: Her yıl mart ayında (Orman haftası döneminde) Ahşap Günü düzenlenmesi (K1E4)

Proje Öncelik Puanı: 3,7

 Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar: Her yıl mart ayında Orman Haftası dönemi var. 21 Mart Dünya Orman Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü. Bu üç gün bir gün içerisinde tek bir etkinlikle kutlanıyor. Bu Orman Bakanlığının çok geniş bir faaliyeti ve 5000 dolayında kişi katılıyor. Her yıl bu konuda bir tema oluyor. Bu seneki tema Orman ve Ekonomi idi.

 Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler: 

 • Grubun önerisi Ahşap Gününü Orman haftası içerisinde Orman Bakanlığı ile birlikte oluşturmak ve 2018 yılında Orman Haftası temasının “Ahşap ve Orman” olması yönünde. 5000’e yakın katılımcının katıldığı bu aktivitenin içerisinde yer almak etkinliği arttıracaktır.
 • Slogan önerisi: “Ahşap Değer Katar!”
 • Sonbahar ayında da (örneğin Ekim’in ilk Çarşamba’sı) TORİD’in Ahşap ile ilgili kendi içinde bir başka aktivite düzenlemesi. Bu sayede mart ayında Orman Haftasına katılım gerçekleştirilirken Ekim ayında da TORİD’e özel bir etkinlik gerçekleştirilmiş olacak.

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Belirleme Çalışmaları: Katılımcı kişi ve kuruluşların belirlenmesi ve güncellenmesi o Ahşap Gününün yapılacağı yer için mekan belirlenmesi
 • Yapılacak aktivitelerin belirlenmesi: Sunumlar ve yarışmalar şeklinde yapılabilir. Ahşap bina mimarisi, ahşap köprü mimarisi ve mobilya tasarımı gibi yarışmalar ile fotoğraf sergisi gibi faaliyetler olabilir.
 • Bütçe için kaynak arayışı ve harcama bütçesinin belirlenmesi

 İkinci Eylem: 

 • Uygulama Çalışmaları: En üst düzeyde katılımı sağlayabilmek için “Ahşap ve Orman” faaliyetinde etkin olarak TORİD’in ismini duyurması. Bu sayede Ahşap Günü etkinliğine katılım arttırılabilir.
 •  Planlanan aktivitelerin hayata geçirilmesi.
 • Etkin STK’lar ile sektör temsilcilerine ödül verilebilir. Bu sayede faaliyet daha da teşvik edilebilir.

 Üçüncü Eylem:

 • Proje sonrası yapılacaklar: o Genel değerlendirmelerin yapılması.

 Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Sektöre yönelik farkındalığın arttırılması ve bir araya gelerek sinerji sağlanması.

Projenin topluma faydası: Kamuda ve toplumda doğaya ve iklim değişikliğine dikkat çekmek. Ahşap kullanımının çevreye olumlu katkı sağladığının farkına varılmasını sağlamak.

Eylem maddesi konuşulurken yapılan diğer öneri ve değerlendirmeler: Ahşabın bu kadar gündemden düştüğü bir dönemde tekrar ahşaba ilgi çekmek istiyorsak, televizyonlarda akşam haberlerinde yer alınabilecek bir faaliyet gerçekleştirilmeli. Bunun için bir ahşap yapıyı ortaya koyup, bu yapının 7.5-8 şiddetinde bir depreme nasıl dayandığını gösteren bir proje geliştirmeliyiz. Aynı zamanda bu binanın yanmaya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu, yansa bile çökmediğini gösterecek bir deney uygulama. Bu tip bir proje medyanın büyük ilgisini çekecektir.
Grup Kodu: Sarı Grup

Komite Adı: İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi

Eylem (proje) Adı: Ahşap Yapı Kültürü Merkezinin hayata geçirilmesi (K1E6)

Proje Öncelik Puanı: 2,6

 Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler:

Türkiye’nin geleneksel bir ahşap kültürü var. Mimar Doğan Kuban, Türk Evi aşık olunacak bir gelenektir diyor. Türk Evi dediğimizde ise ahşap ev anlıyoruz. Bu anlamda, Türk evi ve Japon evi dünyada ahşap ev için en önemli 2 örnektir. Bu kültür 100 sene önce unutturulmaya başlanmış ve sebep olarak da yangınlar gösterilmiştir. Bugün ise dünyada, yangına karşı ahşap kullanılması öneriliyor.

Geçmişte ahşap evlerde yangın çıkmasının ve yayılmasının sebeplerinin çoğu, günümüzde ortadan kalkmıştır. Bunları ısınma, aydınlatma ve pişirme için açık ateş kullanımı, baca sistemlerinin usulüne uygun inşa edilmemesi, bakımlarının yapılmıyor olması, uzmanlıktan uzaklaşma, eğitimsizlik, bilgisizlik, olarak sayabiliriz.

Bu konuda günümüz ahşap yapı tasarım teknoloji ve uygulamaları artık yangın riskini minimize etmekte ve tasarımlar yangına dayanıklı yapılmaktadır. Günümüzde yangın dayanım performansı çok yüksek yapı malzemeleri üretilmekte ve geliştirilmektedir. CLT – LVL – Glulam gibi malzemelerin yangın performansları internetten incelenebilir.

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Ahşap Yapı Kültür Merkezinin içeriğinin oluşturulduğu ve temel prensiplerinin belirlendiği bir grup çalışması yapılması.

 İkinci Eylem: 

 • İstanbul’da bir yer temini (Suriçi-Fatih olabilir, ancak şart değil).

 Üçüncü Eylem:

 • Anadolu ahşap yapı kültürü ile ilgili kısa sohbet filmleri ve webtv çalışması.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Yatırım olanaklarının üyeler tarafından öğrenilecek ve fırsatlardan istifade edilmesi.

Projenin topluma faydası: Toplumun geçmiş kültürüyle buluşmasını ve geleneğini geliştirerek yaşatılmasını sağlamak.

Eylem maddesi konuşulurken yapılan diğer öneri ve değerlendirmeler: Yapılar yapılmadan önce tasarım aşamasında kullanılan ilkeler çok önemlidir. Şu an Türkiye İMSAD-İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, yapısal yangın komitesinde yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandı. Bu taslak yakın bir zamanda bakanlığa sunulacak. Bu yönetmelik, bir bina tasarlanırken yangın için ne gibi önlemler alınması gerektiğini anlatan bir yol haritası görevi üstlenecek.
Usulüne uygun tasarlanmış yapıların yangında çökme süreleri çok uzun olduğu için ahşap yapılar yangında müdahale ve kurtarma faaliyetleri için itfaiyecilere büyük avantajlar sağlar.

Grup Kodu: Siyah Grup

Komite Adı: İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi

Eylem (proje) Adı: Geleneksel mimari ile hımış bir yapının inşa edilmesi (K1E7)

Proje Öncelik Puanı: 2,4 

Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler: 

Murat Yüm bu projede özellikle çalışmak istiyor. Bu proje, ülkemizin geleneksel ahşap yapı modeli Hımış ile modern ahşap yapı modelinin çok benzeştiği ve birbirini tamamlayarak yeni bir Türkiye tipi ahşap yapı modeli oluşturulması açısından önemli olacaktır.

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Binanın kullanım amacının belirlenmesi.

 İkinci Eylem: 

 • Mimari ve statik projelerinin yapılması.

 Üçüncü Eylem:

 • Projenin mekan ve finansal kaynağının belirlenmesi.  Projenin uygulanması.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Ahşap kullanımının artmasını sağlamak.

Projenin topluma faydası: Kültürel birikimin çağdaş imkanlarla canlandırılması ve sürdürülebilirliğinin gösterilmesi.

Grup Kodu: Mavi Grup

Komite Adı: İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi

Eylem (proje) Adı: TORİD tarafından bir dergi çıkartılması (K1E8)

Proje Öncelik Puanı: 1,9

Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar: 

 • Sektörel yayınlar. UAB bültenleri. TORİD’in bu tip bir çalışması yok.

Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler: 

 • TORİD Başkanı Göksel Korkmaz, yapılan çalışmaları elle tutulabilir ve daha rahat okunabilir halde ilgili kişilere sunmak istediklerini, derginin finansmanını ise dernek üye şirketlerden alınacak reklamlar ve üyelerin bağışlarıyla karşılamayı planladıklarını belirtti.

Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3):

 İlk Eylem: 

 • Dergi için çalışma grubu oluşturulması
 • Dergi yayın periyodunun belirlenmesi
 •  Maliyet ve ihtiyaç analizi yapılarak basılı ya da dijital bir yayın mı yapılmalı, bunun belirlenmesi
 • Dergi için finans kaynaklarının araştırılması
 • Alternatif yayın imkanlarının değerlendirilmesi. Örneğin, sektörel bir dergi ile bu konuda işbirliği yapılabilir.

İkinci Eylem: 

 • Dergi ile ilgili yayın kurulu ve yazı işlerinin belirlenmesi. Editör tespiti. Yayının birlikte gerçekleştirileceği iş ortaklarının seçimi.

Üçüncü Eylem:

 • İlk sayı ile ilgili taslak sayı hazırlanması.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Grup dergi çıkartmanın TORİD için faydalı olduğu ancak üye firmalar açısından öncelikli bir proje olmadığını belirtti.

Eylem maddesi konuşulurken yapılan diğer öneri ve değerlendirmeler: Dergi çıkartmak yerine örneğin Atlas dergisi içerisinde bir ek yayınlatmak ya da restorasyon dergisinde yapılan bir projeyi tanıtmak mümkün olabilir.

B) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM KOMİTESİ

Grup Kodu: Siyah Grup

Komite Adı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi

Eylem (proje) Adı: Üniversiteler ve meslek liseleriyle işbirlikleri geliştirilmesi, ahşap konusunda eleman yetiştirilmesi (K2E2)

Alt Eylem (proje) Adı: Ahşap mühendisliği eğitiminin başlatılması

Proje Öncelik Puanı: 4

Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar: 

 • Çeşitli kurum ve üniversitelerde düzenlenen seminerler

 Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler:

 •  Grup, yapılacak çalışmanın sadece üniversite ile ilgili olmaması tüm eğitim dönemlerini kapsamasını amaçladıklarını belirtti. Bu proje çerçevesinde, inşaat mühendisliğinin bir alt branşı olarak Ahşap Mühendisi (Timber Engineer) yetiştirilmesinin sağlanması.

Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3):

 İlk Eylem: 

 • Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liseleri ile temasa geçilerek sektörün ihtiyacı olan teknik personel nitelikleri konusunda işbirlikleri başlatılması. Periyodik olarak öğrenciler arasında proje yarışması yapılması.

İkinci Eylem: 

 • Eğitim kurumlarında öğrencilere burs ve staj imkanı sağlanması. Üniversitelerde, ilgili bölümlere yüksek puanla girenlere burs imkanı sağlanması. Burada amaç başarılı öğrencileri bu sektöre çekmektir.

Üçüncü Eylem:

 • Eğitim kurumlarında periyodik olarak seminer ve panel düzenlenmesi.

 Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Eğitimli eleman imkanı. Sektör dışı eğitim kurumlarında ahşap bilinirliğinin arttırılması.

Projenin topluma faydası: Yeni iş ve eğitim alanları kazanılması.

Grup Kodu: Yeşil Grup

Komite Adı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi

Eylem (proje) Adı: Sektörden kişilerin mimarlık, mühendislik bölümünde okuyan öğrencilere burs, seyahat ve bunun gibi destekler vermesi (K2E1)

Proje Öncelik Puanı: 3,8

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Burs ve destek yöntemlerinin, kriterlerinin ve tutarlarının belirlenmesi. Burs ve destek için kaynak bulunması.

İkinci Eylem: 

 • Ahşap ile ilgili seminer ve konferanslara katılan, ahşaba ilgi duyan başarılı öğrencilerin tespiti,
 •  Ahşap ile ilgili yüksek lisans yapan öğrencilerin tespiti,
 • Ödeme ve takip organizasyonunun yapılması ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

Üçüncü Eylem:

 • Öğrencileri ahşap konusuna yönlendirmek için çalışmalar yapılması.

 Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Sektöre uzman kadrolar kazandırmak.

Projenin topluma faydası: Öğrencilerin farklı dallara ilgisini uyandırmak.

Grup Kodu: Sarı Grup

Komite Adı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi

Eylem (proje) Adı: Arama konferansları, Çalıştaylar ve sektörel eğitim organizasyonları düzenlemek (K2E4)

Proje Öncelik Puanı: 3,7

 Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar: 

 • Aralık ayında Arama Konferansı ve Eylem Planı 123 çalıştayı düzenlendi.

Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Eylem Planı 123 raporunun tamamlanarak üyelere gönderilmesi. Sonrasında komitelerin oluşturularak hazırlanan rapor ışığında çalışmalara başlaması.

 İkinci Eylem: 

 • TORİD Strateji Belgesinin hazırlanması. TORİD üyelerine, kamuya, diğer ilgili STK’lara ve öğretim üyelerine bir toplantı ile birlikte sunulması.

Üçüncü Eylem:

 •  İlk Arama Konferansından yaklaşık 3 yıl sonra ikinci Arama Konferansının çalışmalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Ürün çeşitlendirme fırsatları sunması.

Projenin topluma faydası: Ekonomik çeşitlilik ve katma değer sağlaması.

Grup Kodu: Mavi Grup

Komite Adı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi

Eylem (proje) Adı: Üniversitelerin İnşaat bölümlerinde ahşap yapı mühendisliği yüksek lisans programı açtırılması (K2E3)

Proje Öncelik Puanı: 3,5

Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler: 

 • Şu an üniversitelerin Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde, lisans eğitimi sırasında bile ahşap yapı dersleri (birkaç üniversite dışında) verilmiyor.  Oysa eskiden üniversitelerde ahşap yapı, ince yapı dersleri gibi dersler programların içinde yer alıyordu. Bu neden grup yüksek lisans yerine üniversitelerde ders açılmasını önerdi.

Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem:

 •  İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, Yıldız ve bazı vakıf üniversitelerden konuk çağırarak bir toplantı yapılması ve fikir alışverişi yapılması. YÖK’ten ders açtırmanın koşullarının öğrenilmesi. Bu amaçla akademisyenlerinde aralarında bulunduğu bir çalışma grubu oluşturulması.

İkinci Eylem:

 • TORİD bir üniversite ile işbirliği yaparak YÖK’e ahşap yapı konusunda ders açılması için ortak bir öneri götürsün.

Üçüncü Eylem:

 •  TORİD yapılan çalışmaların takipçisi olsun.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Ahşabı bilen inşaat mühendislerinin yetişmesi, ahşap kullanımının sürdürebilirliğinin sağlanması.

Projenin topluma faydası: Öğrencilere alternatif eğitim ve gelir kaynağı imkanı sağlaması.

Eylem maddesi konuşulurken yapılan diğer öneri ve değerlendirmeler:

TORİD Başkanı Göksel Korkmaz, yabancı dille eğitim yapan birkaç üniversitede Ahşap Yapı Mühendisliği ile ilgili Yüksek Lisans Programı açılması durumda buraya Mimarlık ve İnşaat Mühendisliğinde öğrenciler alınabileceğini belirtti. Bu sayede ileride, bu konuda öğretmen yetişmesinin sağlanması mümkün olabilecektir.

C) AHŞAP STANDARTLARI VE REKABETİ GÜÇLENDİRME KOMİTESİ

Grup Kodu: Kırmızı Grup

Komite Adı: Ahşap Standartları ve Rekabeti Güçlendirme Komitesi

Eylem (proje) Adı: Teşvik ve yatırım fırsatlarının araştırılması ve öneriler getirilmesi (K3E1)

Proje Öncelik Puanı: 4,4

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

Ahşabın verimli ve standartlara uygun kullanımını teşvik eden tedbir uygulamalar. Bu konuda muhtemel örnekler şunlardır:

 • Uygulama örnek 1: Masif ahşap mobilya üretiminin desteklenmesi. Bu konuda yatırım yapacak girişimcilere yatırım indirimi, vergi muafiyeti, düşük maliyetli hammadde temini gibi teşvikler uygulanması.
 • Uygulama örnek 2: Yapılarda belirli oranda masif ahşap kullanımını teşvik etmek amacıyla belirtilen oranın üzerinde ahşap kullanan inşaatlara çeşitli avantajlar sağlamak. Karbon pazarında paraya çevrilebilen karbon sertifikası vermek. Bununla ilgili mevzuatı ve bilgiyi tarayıp gerekli çalışmaların yapılması.
 • Uygulama örnek 3: Yenilikçi teknoloji ve tasarımlarla ürün geliştiren firma ve şahıslara destek programları.
 • Uygulama örnek 4: Ağaçlandırma destek teşvikleri. Belirli büyüklükte ağaçlandırma yapan girişimcilere hasat süresi boyunca belirli oranlarda, OGM tarafından özel fiyat ile hammadde desteği verilmesi.

İkinci Eylem: 

 • Yatırım fırsatlarının araştırılması. İhracat imkanlarını göz önüne alarak, ülke öz kaynakları ve komşu ülke kaynaklarına dayalı üretim olanaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi. Fizibilite etütlerinin yapılması ve uygun olanların üyelere ve yatırımcılara sunulması

 Üçüncü Eylem:

 • Kalkınmaya katkı sağlayacak yatırım teşviklerinin araştırılması. Kaynakların bölgesel olarak yerinde değerlendirilmesi için ürünler belirlenmesi. Daha sonra, bu bölgelerde belirlenen ürünleri üretecek olan girişimcilere yatırım ve istihdam rakamlarına göre teşvikler sunulması.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Sektörün büyümesi ve gelişmesine fayda sağlamak. Projenin topluma faydası: Kalkınma ve istihdam sağlanması.

Grup Kodu: Mavi Grup

Komite Adı: Ahşap Standartları ve Rekabeti Güçlendirme Komitesi

Eylem (proje) Adı: Yapıda ahşap kullanımını arttırmak için kamu nezdinde girişimlerde bulunulması (K3E2)

Proje Öncelik Puanı: 4,1

Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar: 

 • OGM, ÇŞB Ve kalkınma bakanlığı ile görüşmeler yapıldı, yapıda ahşap kullanımını artırmak için yasa ve yapı yönetmelikleri bağlamında yapılması gerekenler konuşuldu, bu konuda bir araştırma projesi hazırlandı. (Konuyla Celalettin Akça ilgilendi)

Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Yapıda ahşap kullanımını artırmak için önce kamunun bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu sağlamak için uluslararası seminer ve konferanslar düzenlemek, kamu yöneticilerini bu konuda bilgilendirmek.

İkinci Eylem: 

 • Örnek tip projeler hazırlanarak kamuya sunulması. Okul Spor Salonu, Kültür Merkezi, Yurt Hizmet Binası ve benzeri yapılar.

Üçüncü Eylem:

 •  Bir kamu binasının ahşap yapı sistemleri ile inşa edilmesi ve maksimum seviyede ahşap kullanılarak örnek oluşturulması.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Üyelerinin iş imkanlarını geliştirmek.

 Projenin topluma faydası: Doğal ve ekolojik malzemelerin kullanımının toplumda yaygınlaştırılması.

Grup Kodu: Siyah Grup

Komite Adı: Ahşap Standartları ve Rekabeti Güçlendirme Komitesi

Eylem (proje) Adı: Satınalma ve uygulama şartnamelerinde ahşap standartlarının kullanılması, eksik ve yetersiz standartların ilgili kamu kuruluşlarıyla görüşülerek giderilmesi (K3E5)

Alt Eylem (proje) Adı: İlgili mevzuat çalışmalarında aktif rol alınması

Proje Öncelik Puanı: 3,8

Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3):

 İlk Eylem:

 •  Ahşap Yapı Pencere Şartnamesi hazırlanması ve şartnamenin kamu kurumlarınca kabul edilmesi.

 İkinci Eylem: 

 • Ülke şartlarına uygun Ulusal Ahşap Yapı Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi.

 Üçüncü Eylem:

 • Kamuda ilgili yönetmeliklerin incelenip, ahşap ile ilgili düzenlemelerin yapılması. Mevcut yönetmeliklerdeki “ahşap olmayacak, kullanılmayacak” diye belirtilen noktalarının özellikle incelenerek, hatalarının giderilmesi.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Ahşabın doğru, yerinde ve güvenli kullanımının arttırılması.

Projenin topluma faydası: Ahşabın doğru ve güvenli kullanımını sağlamak.

Grup Kodu: Sarı Grup

Komite Adı: Ahşap Standartları ve Rekabeti Güçlendirme Komitesi

Eylem (proje) Adı: Ahşap yapı yönetmeliği konusunda eksiklerin tespit edilerek, nasıl giderileceğinin belirlenmesi (K3E4)

Proje Öncelik Puanı: 3,4

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Türkiye TS 647 yürürlükte. Bu yönetmelik 1970’li yıllarda hazırlanan bir yönetmelik. Son yıllarda Avrupa birliği ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda Euro Code 5 (EC5) yürürlüğe girdi. Ancak Avrupa’da tüm ülkeler, kendi ülke şartlarına göre EC5’e milli eklerini yapıyorlar. Bu doğrultuda Türkiye’nin de EC5’in milli ekini hazırlaması ilk eylem olarak hedeflenmeli.
 • Bu mili ek doğrultusunda standart ahşap yapılar için teknik şartname el kitabı (manuel) hazırlanması. Standart yapı olarak 3 kata kadar olan ahşap binalar, kamu binaları ve okullar sayılabilir.

 İkinci Eylem:

 • Bilgisayarda çalışan statik ve tasarım programları geliştirilmesi ya da geliştirilmiş programların Türkiye’ye adaptasyonu.

 Üçüncü Eylem:

 • Ahşap Yapı Denetim Sisteminin oluşturulup akredite edilmesi. Bu yeni bir iş alanı anlamına geliyor.

Grup Kodu: Yeşil Grup

Komite Adı: Ahşap Standartları ve Rekabeti Güçlendirme Komitesi

Eylem (proje) Adı: Mukayeseli yapı maliyeti tablosu hazırlanması (Beton, çelik, ahşap ve kagir karşılaştırması) – (K3E3)

Proje Öncelik Puanı: 2,95

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3):

İlk Eylem: 

Maliyet bileşenlerinin tespiti:

 • Parasal bileşenler
 1. İlk yatırım maliyeti.
 2. Sürdürme ve bakım maliyeti.
 3. Dönüşüm (yıkıp yeniden yapım) maliyeti.
 • Kullanım sırasında sağlık açısından fayda karşılaştırması.
 •  Yapım ve kullanım sırasında enerji verimliliği.
 • Çevresel fayda. Ağaç karbon deposu
 • Mimari tasarım ve değer yaratımı.  Bu karşılaştırma bugünkü yönetmeliklere göre yapılabilir. Ancak, diğer taraftan yönetmeliklerin değişimi durumunda bu karşılaştırma da değişecektir.

 İkinci Eylem: 

 • Taşıyıcı sistemlere göre ve bina tiplerine göre uygulamalar belirle, maliyet kıyaslaması yap.

Üçüncü Eylem:

 • Sonuçları yayınla. Bunu yaparken ahşabın üstün taraflarını inandırıcı bir üslupla vurgula.

D) KAMU VE STK’LARLA İŞBİRLİKLERİ KOMİTESİ

Grup Kodu: Kırmızı Grup

Komite Adı: Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi

Eylem (proje) Adı: Tüketim, finansman ve yatırım aşamalarında teşvik uygulamaları ve vergi indirimleri (K4E7)

Uzun Vadeli Hedef: Masif Ahşap sektörünün kalkınmada stratejik sektör olarak belirlenmesi

 Proje Öncelik Puanı: 4,4

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Kamu kurumlarında ahşap kullanım oranının arttırılması. Örneğin, TOKİ, kamu binaları vb. yerlerde ahşabın daha fazla kullanılmasının sağlanması.

İkinci Eylem: 

 • Ahşap bina ve tüm yapılar için yeşil bina uygulamalarına teşvik uygulanması. Bu teşvikler KDV oranlarının düşürülmesi, harçların kaldırılması ve vergi indirimleri şeklinde olabilir.

Üçüncü Eylem:

 • Çalışma grubunun oluşturulması ve ilgili kurumlarla temas kurulması. Sonrasında ise gelişmelerin takip edilmesi

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Ahşap kullanımının yaygınlaştırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi.

Grup Kodu: Mavi Grup

Komite Adı: Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi

Eylem (proje) Adı: Kamu yatırımlarında ahşaba pozitif ayrımcılık yapılması (K4E5)

Uzun Vadeli Hedef: Masif Ahşap sektörünün kalkınmada stratejik sektör olarak belirlenmesi

Proje Öncelik Puanı: 3,8

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem:

 • Kamu inşaat sektöründe daha yüksek oranda ahşap kullanımının artırılması amacıyla TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü gibi doğrudan inşaat ile ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunarak inşaatlarda ahşap doğrama, kaplama, cephe, balkon, pergola, park bahçe peyzaj vs. kullanım alanlarında oranların yükseltilmesini sağlamak. (Kalite standartı yüksek yapıların pencerelerinin ahşap olma şartı getirilmesi ve tüm yapılarda şartnamelerin ahşabı da kapsayacak şekilde hazırlanıp ihale dosyalarına ilave gidilmesi).

İkinci Eylem: 

 • Bir kamu yapısının ahşap olarak inşa edilmesinin sağlanması. Bu yapı her yaştan insanın kullanabileceği bir kültür merkezi ya da bir spor kompleksi olabilir
 • Yapının tanıtımının yapılması. Slogan olarak “Yaşayan ve yaşatan ahşap yapılar” kullanılabilir. İnşası sırasında tüm ilgili akademik insanlara açık bir şantiye olması.

Üçüncü Eylem:

 • Yapılarda ahşap kullanım oranının artırılması amacıyla kamu kurumları teknik personeline dernek olarak seminerler ve brifingler verilmesi. İlgililere örnek projeler için teknik geziler düzenlenmesi.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Çok kısa sürede en etkili tanıtım.

Grup Kodu: Kırmızı Grup

Komite Adı: Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi

Eylem (proje) Adı: Kanada ve Japonya’ya gezi düzenlenmesi (K4E2)

Proje Öncelik Puanı: 3,6

 Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar:

 • TORİD tarafından 1998 ile 2015 yılları arasında Almanya (3), Avusturya (2), Finlandiya (2), İsveç, Gürcistan, ABD, Şili, Yeni Zelanda ve Singapur’a geziler düzenlendi.

 Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler:

 • Bu geziler sayesinde sektörde birbirine rakip olan kişiler arkadaş oldular. Diğer taraftan yeni iş imkanları yarattılar. Diğer taraftan, Kanada ve Japonya ahşap uygulamaları açısından çok ileri ülkeler. Kanada orman varlığı açısından dünyada ilk üçe giren bir ülke.

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3):

 İlk Eylem:

 •  Bu gezileri organize etmek için çalışma grubu oluşturulacak. İlgili kurum ve kuruluşların yetkilileri TORİD tarafından misafir edilerek davet edilecek. Diğer taraftan, gezilere katılacak TORİD üyeleri, masrafları kendi imkanlarıyla karşılayacaklar.

 İkinci Eylem:

 •  Kanada ve Japonya’da temas kurulacak firmalarla iletişim kurularak gezi programının belirlenmesi.

 Üçüncü Eylem:

 •  Üyelere duyuru yapılacak. Gezi sonrasında ise, değerlendirmeler ve yapılan çalışmalarla ilgili üyelere bilgi verilecek.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Kanada ve Japonya’da ahşap kullanımı, ürün çeşitliliği, yeni ürünler ve teknolojileri görmek. İkili ilişkiler kurmak. Ticareti geliştirmek. Yeni yatırımların yapılması için yabancı ortaklıklar sağlamak.

Grup Kodu: Siyah Grup

Komite Adı: Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi

 Eylem (proje) Adı: Türkiye’de üretilen ahşap malzemelerin maliyetlerini düşürecek politikaların geliştirilmesi (K4E8)

Uzun Vadeli Hedef: Masif Ahşap sektörünün kalkınmada stratejik sektör olarak belirlenmesi

Proje Öncelik Puanı: 3,1

 Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar: 

 • OGM tarafından hammadde satışları sırasında alınan fonların kaldırılması sağlandı. Bununla metreküp başına yaklaşık %4 maliyet düşüşü sağlanmış oldu.

Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler: 

Konuyu sadece masif ahşap olarak nitelendirmek yerine yapısal ahşap tanımlanmasının daha doğru olacağı önerildi.

Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • OGM hammadde maliyetleri içindeki kalemleri tespit edip maliyet analizi yaparak farkların tespiti ve giderilmesi için yöntem belirlenmesi ve önerilmesi.
 • OGM satış usullerinin incelenerek açık artırmalı satış yönteminin değerlendirilmesi ve kapalı zarf usulünün benimsenmesi yönünde mevzuat çalışması başlatılması.

İkinci Eylem: 

 • Taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ve bölgesel kalkınmaya faydası için üretimlerin hammaddeye yakın yerlerde bölgesel olarak yapılmasına dönük çalışmalar.

Üçüncü Eylem:

 • Üretimde verimliliğin artırılması için üretim hatlarının modernize edilmesi ve entegrasyonun sağlanmasına dönük çalışmalar yapılarak yönlendirici dokümanların hazırlanması, sektör ve kamuda ilgililere duyurulması.

Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Yüksek verimlilik ve yüksek kazanç imkanı.

Projenin topluma faydası: Fiyat istikrarı sağlanması.

Grup Kodu: Yeşil Grup

Komite Adı: Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi

Eylem (proje) Adı: Ç.Ş.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile çalışmalar (K4E6)

Uzun Vadeli Hedef: Masif Ahşap sektörünün kalkınmada stratejik sektör olarak belirlenmesi

Proje Öncelik Puanı: 3

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Y.İ.G.M. ne kamu binalarında ahşap kullanımı ve genel inşaat politikaları içinde ahşap yapının yeri ne olmalı konularında teknik ziyaretler gerçekleştirmek.

İkinci Eylem: 

 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde yapı standartları, yönetmelikler ve mevzuat konularında ilgililere sunum yapıp, taslakları sunmak ve uygulamaya alınmasını sağlamak.

 Üçüncü Eylem:

 •  İlk iki eylemin sonuçlarını değerlendirip, bu eylemlerin denetim ve geliştirilmelerini sürdürülebilir hale getirmek.

 Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Sektörün mevzuat alt yapısının oluşturulması.

Projenin topluma faydası: Ülke standartlarının yükseltilmesi.

Eylem maddesi konuşulurken yapılan diğer öneri ve değerlendirmeler: Grup, “Masif Ahşap sektörünün kalkınmada stratejik sektör olarak belirlenmesi” alt başlığını, yapısal ahşap sektörü olarak isimlendirilmesini doğru bulduğunu belirtti.

Grup Kodu: Yeşil Grup

Komite Adı: Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi

Eylem (proje) Adı: Diğer ülkelerdeki muadil meslek kuruluşları ile işbirliklerini arttırmak (K4E1)

 Proje Öncelik Puanı: 2,7

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem:

 •  Diğer ülkelerde işbirliği yapılacak meslek kuruluşlarının belirlenmesi.
 • TORİD içerisinde bu konu ile ilgili sorumlu olacak kişilerin belirlenmesi.
 • Her bir alt iş grubu için uzman kişileri belirle. Bu çalışma bir çeşit sertifikasyon ve akreditasyon gibi düşünülebilir.

  İkinci Eylem: 

 • Diğer ülkelerde işbirliği yapılması arzulanan meslek kuruluşlarıyla ilişki kur. Bu vesileyle gezi, workshop ve ortak projeler gerçekleştirilmesi. Ortak AR-GE amaçlı çalışmaların yapılması.

 Üçüncü Eylem:

 • Fayda ve zararı ölçümle, gerçekleşen çalışmaları değerlendir.

 Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Diğer ülkelerin tecrübelerinden faydalanmak, elimizdekinin kıymetini bilmek, bilmediğimizi öğrenmek.

Projenin topluma faydası: Tecrübe aktarımının sağlanması.

Eylem maddesi konuşulurken yapılan diğer öneri ve değerlendirmeler: Bu çalışmalar yapılırken TORİD üyesi şirketlerde çalışan profesyonellerden faydalanılması.

Grup Kodu: Siyah Grup

Komite Adı: Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi 

Eylem (proje) Adı: Sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için yurtiçi ve yurtdışı makine üreticileri, firmalar ve dernekler ile ortak projeler gerçekleştirilmesi (K4E4)

 Proje Öncelik Puanı: 2,7

 Projeyle ilgili daha önce çalışma yapıldıysa daha önceki çalışmalar:

Ağaç makinaları üreticileri derneği dergisine TORİD Başkanı Göksel Korkmaz röportaj verdi. İşbirliği geliştirme temasları başladı.

 Proje ile ilgili genel değerlendirme ve öneriler:

Nitelikli eleman ve uzman yetiştirmek bir sektör için en önemli ve gerekli çalışmalardan biridir.

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3):

 İlk Eylem: 

 • Üyeler, katılımcı firmalar, diğer sektör bileşenleri, dernek ve makina üreticileri ile bir genel değerlendirme toplantısı düzenlemek ihtiyacı ve eksikleri belirlemek.

 İkinci Eylem:

 • İhtiyaç duyulan eğitim alanlarının belirlenmesi ve müfredatının oluşturulması.

Üçüncü Eylem:

 • Eğitim verebilecek kurum, firma ve STK’lar ile temasa geçilerek, bu eğitim programlarının sertifikaya bağlı olarak verilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.

 Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanların çoğaltılması.

Projenin topluma faydası: Mesleki yeterliliğin arttırılması

Grup Kodu: Sarı Grup

Komite Adı: Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi 

 Eylem (proje) Adı: Türkiye’de mesleki dernekler, vakıflar, birlikler ve odalarla işbirliği çalışmaları (K4E3)

 Proje Öncelik Puanı: 1,7

 Projenin başlatılacağı (ya da devam ettirileceği) ilk üç eylem ne olmalıdır (1-2-3): 

İlk Eylem: 

 • Ulusal Ahşap Platformu çatı organizasyon oluşturulması. Ulusal Ahşap Birliği ve TORİD gibi beraber çalışılabilecek derneklerle bu platform oluşturulabilir.

 İkinci Eylem: 

 • Yenilenebilir ve üretilebilir tek doğal malzeme olan ahşapla ilgili ortak bilincin oluşturulması için farklı sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışmaları.

 Üçüncü Eylem:

 • Farklı Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, konuyla ilgili tanıtım, PR ve lobi faaliyetleri yapılması için profesyonel destek alınması.

  Projenin TORİD üyeleri (üye firmalar) açısından faydası: Tanıtım, ortak bilinç ve farkındalık, ciro ve karlılığı arttıracaktır.  

GENEL SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Çalıştay boyunca yapılan yoğun tartışmaları özetlemek istersek, en önemli başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Ahşap kullanımında toplumdaki yanlış bilgilenmenin önüne geçmek için ciddi Halkla İlişkiler malzemesi olabilecek büyük bir proje gerçekleştirilmesi. Bu proje vesilesiyle yangın ve deprem gibi temel başlıklarda ahşabın güçlü yanlarının ispatı, zayıf olduğu düşünülen özelliklerin de çürütülmesi gerekliliği.
 • Yapıda ahşap kullanımını arttırıcı her türlü faaliyetin desteklenmesi, pencere doğramaları gibi kaybedilen kullanım sahalarının geri kazanılması için çalışmalar yapılması gerekmektedir.
 • Ahşap sektörünün gelişebilmesi için bu konuda uzman kişilerin, mühendislerin yetiştirilmesi ve en kısa zamanda sektöre kazandırılması gerekiyor. Yapısal Ahşap konusunda uzman inşaat mühendislerine ve teknik personele büyük ihtiyaç var.
 • Yapısal ahşap konusunda sektörün büyüyebilmesi için, güncelleştirilmiş ahşap standartlarının ve yönetmeliklerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu standartların denetlenmesi çok önemli.
 • Ahşap malzemelerin standartlara uygun üretimi, kolay ulaşılabilir ve rekabetçi fiyatlara sahip olması sektörün gelişimi için bir diğer temel ihtiyaç.
 • Kamuya masif ahşap sektörünün önemini anlatabilmek ve uzun vadede bu sektörün kalkınmada stratejik sektör olarak belirlenmesi.
 • TORİD’in çalışmalarında finansal kaynak yaratabilmek için Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarından faydalanması.

 

 • KOMİTE ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER  
  • Komite çalışmalarında başarılı olabilmek için komite üyelerinin özverisi gerekiyor. Bu çalışmalar sırasında TORİD üyelerinin şirketlerinde çalışan profesyonellerden de faydalanılabilir. Özellikle saha çalışmalarında bu çok faydalı olabilir.
  • TORİD bünyesinde Genel Sekreter pozisyonunda bir profesyonel çalıştırılması işlerin daha rahat yapılabilmesi için çok faydalı olacaktır. Aynı zamanda profesyonel olarak çalışan bu kişi, tüm komite çalışmalarına katılarak komitelerin daha verimli çalışmasını sağlayabilir.
  • Komite çalışmalarında akademisyenlerden faydalanılması gereken başlıklar tespit edilerek yüksek lisans öğrencilerinin bu konulara müdahil edilebilir. Yüksek lisans öğrencileri çeşitli projelerde tez çalışması yapabilirler. Bu konuda Prof. Dr. Ahmet Türer yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.
  • Üniversite hocalarının yardımıyla üniversite öğrencilerinden de faydalanılabilir. Ancak, bunu yapabilmek için öğrencileri motive edecek imkanların yaratılması gerekir.
  • Her bir ana komitede bir öğretim üyesi ile bir öğrenci görev alabilir. Prof.Dr. Öner Ünsal ana komitelerden birinde görev almaya hazır olduğunu belirtti.
  • Belli konularda danışman ve uzmanlardan ücreti karşılığında hizmet alınabilir.
  • TORİD içerisinde ikinci kuşağın çalışmalara katılabilmesini teşvik etmek ve genç TORİD’lilerden daha fazla faydalanabilmek, geleceğin yöneticilerini yetiştirmemizi sağlayacaktır.
  • Vakıflaşma çeşitli kaynaklara ve imkanlara daha rahat ulaşılabilmek için fayda sağlayabilir.
  • Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarından faydalanma yolları araştırılabilir. Bu konuda İsmail Belen her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.