Bir Odaya Nasıl Üye Olunur

Üyelik Şartları

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye‘de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

Üye Olmak İçin Gerekli Belgeler

Merkez ve şubelerimize aşşağıdaki belgelerle odamıza başvurmanız gerekmektedir.Dosya tanzimi yapılarak sicil sevkidilecektir.

Yeni Kayıt

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • (Araçlarda Araç Ruhsat Fotokopisi)
 • Kayıt için 1.derece akraba veya vekaletname gerekmektedir. (555TL)

Adres Değişikliği (Tadil)

 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi (130.05TL)

Kayıt Yenileme (Vize)

 • Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • 5 Yıllık Vize ücreti (49TL)

Sicil Kapanış İşlemleri

 • Vergi Dairesi Kapanış Evrağı
 • Oda Kapanış Evrağı (39.90TL)

Ayrıca yine sicil memurluğu bünyesinde bulunan vezneye harç bedeli, sicil gazetesi ilan bedeli ve kayıt ücreti olarak toplam 555TL ücret yatırılacaktır.Kayıt olunduktan sonraki ilk sene aidat ödenmez.

Oda Aidatlarinin Ödenmesi

5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. yıllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulu nca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Neden Üye Olmalıyım

 • 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.
 • 5362 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Oda’sına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.
 • Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi istenir.
 • Yıllık oda aidatı Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.
 • YILLIK-AİDAT-TABLOSU-2016