OGM’den Duyuru Var !

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.03.2015 Tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik değişikliği 04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. ( Ek 1 )

Bilindiği üzere Danıştay İdari Dava Kurulunun 11/04/2016 tarihli ve 2016/126 Y.D. itiraz nolu kararı ile yönetmeliğin 9.maddesinin 1.fıkrasının (ö) bendinde yer alan “ve dikili ağaçlar” yürütmesinin durdurulmasına, karar verildikten sonra tahsisli dikili satış alan tüccarlarımız mağdur olmuş, fabrikaları için ihtiyaçları olan hammaddeyi iç piyasadan tedarik edemez hale gelmişlerdir.

Bu Yönetmelik değişikliği ile Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 9.maddesi 1.fıkrası (ö) bendine göre “odun hammadde işleme kapasitesi 25.000m3/yıl olan her türlü fabrika ve tesislere yıllık kapasite kullanımına göre Genel Müdürlükçe belirlenen oranlarda odun (tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu ve kâğıtlık odun) ve dikili ağaçlar tahsisen satılabileceğinden, tüccarlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Orman ürünü kullanarak üretim yapan sektöre üretimde kullanmış olduğu orman ürünlerinin garanti edilmesi amacıyla amenajman planları kapsamında en fazla 10 yıllık bir satışın söz konusu olabileceği için süre on yıl ile sınırlandırılmıştır.

Yönetmeliğin “l” bendine göre sadece gerçek kişilere “satışı yapılabilen, serbest piyasada temininde güçlük çekilen artırmalı satışlar suretiyle piyasaya arzı mutat olmayan ve devamlılık arz etmeyen tel direği, uzun ve çok uzun boy tomruk, maden direği, sırık ve çubuklar” tüzel kişilere de tahsisen satılma imkanı getirilmiştir.

Yönetmeliğe yeni eklenen “p” maddesine göre de enerji iletim hatları güzergahında kalan dikili ağaçlar, iznin alınmasına müteakip, talepleri halinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine, dağıtım ve üretim şirketlerine tahsisli dikili satış olarak yapılabilecektir. Böylelikle enerji nakil hatlarının daha kısa zamanda devreye sokulması amaçlanmıştır.