7256 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar aşağıdaki şekildedir:

 • Vergiler (VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar) ve vergi cezaları,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Sigorta primleri,
 • Topluluk sigortası primleri,
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • Çeşitli idari para cezaları,
 • Yukarıda belirtilen alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar.

 Vergi Usul Kanunu kapsamına giren aşağıdaki alacak ve fer’ileri yapılandırmaya konu edilebilmektedir.

 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

Kanun Kapsamında Yapılacak Ödemeler

7256 sayılı Kanun’un ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31.12.2020 tarihine kadar(bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan oluşması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.

 

Ferdi DEMİRCİOĞLU                     MERVE TİKEN

SMMM                                                 SMMM