İmar Barışında TAPU NASIL ALINIR

İmar Barışı süreci 2 aşamalıdır . Bunlardan ilki yapı kayıt belgesi başvurusudur .
Yapı Kayıt Belgesi 31.10.2018 tarihi son gündür. Ve kaçak yapılar için mutlaka başvuru yapılmalıdır .
Başvuru yapıldıktan sonra son ödeme tarihi 31.12.2018 dir.
Yapı kayıt belgesine sadece tapu sahipleri başvurabilirler.
2 nci aşama kat mülkiyetine geçiştir . Kat mülkiyetine başvuru için şartları uygun olan yapılar başvuru yapabilirler.
İmar alanı içinde yer alması
yola kalmaması
yeşil alan – park alanı-sosyal donatı alanı içinde olmamalıdır.
Yola kalan kısımlar için bugüne kadar bir düzenleme yapılmamıştır.Böyle bir düzenleme yapılması durumunda bilgi verilecektir.

İmar barışında tapu nasıl alınacak?

İmar barışında yapı kayıt belgesi alınan yapıya tapu da alınabiliyor. Tapunun alınabilmesi için öncelikle kat mülkiyetinin tesis edilmesi gerekiyor.

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

1) Yapı Kayıt Belgesi,

2) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve (MİMAR ) tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,

3) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

4) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

5) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı.

Bu belgelerle müracaat edildikten sonra, daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılıyor.

Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile (d) bendinde belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu oluyor.