Karşılıksız çekte 15 taksit

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba teklif koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için açıklanan tedbir paketinde yer alan düzenlemeleri de içeren 15 yeni maddenin daha teklife eklenmesiyle Mecliste kabul edildi.

 Yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu

Ekonomik tedbir paketine eklenen madde ile dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.

Karşılıksız çekte 15 taksit

Çek Kanunun yapılan değişiklikle 24 Mart 2020’ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi halinde mahkemece, ceza mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

24 Mart 2020 öncesi sicil affına girecek

Anapara ve taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020’den önce olup da kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz ve ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları,  borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020’ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.  Yeniden yapılandırma veya yeni kredi kullandırması, hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

Torba yasada yer alan virüs önlemleri…

– Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı

-1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.

-Konaklama vergisi 1 Ocak 2021’e ertelendi

-Kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları  ile ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay ertelendi.

– Hane halklarına dönük olarak alınan tedbirler çerçevesinde en düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarıldı, emeklilere nisan ayında 1000 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

İstihdama destek, kısa çalışma ödeneği esnetildi  

-2020 yılında işverene günlük 2,50 lira aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Sağlanacak desteğin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar lirayı bulması bekleniyor.

-Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için son 3 yılda prim gün sayısı 600 günden 450’ye, çalışma süresi 90 günden 60 güven indirildi. 30 Haziran 2020’ye kadar geçerli olmak üzere, Kovid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecek. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecek. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu konudaki başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020’ye kadar uzatabilecek.

-Telafi çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarıldı. Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verildi.

-Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan; “kısmi süreli çalışanlar”, “puantaj usulü çalışanlar” ve “ev hizmetlerinde çalışanlar”ın eksik günlerine ait  genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.

-Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işveren sendikalarına üye işletmelerin değişen ekonomik şartlara ve zorlayıcı sebeplere bağlı durumlara, uyumlarına destek olunmacı amacıyla işçilerinin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarıldı.

Ekonomi torba yasasında neler yer alıyor?

-Afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim bedellerinin ertelenecek. Deprem yaşanan Elâzığ’da 43 bin, Malatya’da 12 bin olmak üzere 55 bin abonenin düzenlemeden yararlanacak.

-Esnaf Ahilik Sandığı 1 Ocak 2021’e ertelendi

-Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına bireysel emeklilik sistemine dövizle  katılabilme imkanı getirildi. Bu düzenleme ile 10 yılda fon tutarının 3 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

-Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ve sınav ücretinin 31 Aralık 2021’e kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İki yıllık süre uzatımı ile 450 bin kişinin daha belge alması ve 382 milyon liralık belge ücretinin fondan karşılanması bekleniyor.

-Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alındı

-Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla, talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

-Faaliyet izni almadan veya faaliyet izin belgesine aykırı olarak düzenleme kapsamındaki yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar, işletenler, iş yerleri ya da ikametgahlarında bu silahları imal edenler ile bunu kanundaki esaslara aykırı olarak yapanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

– Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek ve bunlara yönelik olarak farklı tarifeler belirlenebilecek.

-Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

-Derneklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere de üyeliklerini bildirme zorunluluğu getirildi. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren vatandaşların 45 gün içerisinde bildirimleri yapılacak. Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını, merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak

-İmar Kanunu’na göre aykırılığa konu alanın, üzerinde bulunduğu arsa veya arazinin metrekaresinin büyük olduğu hallerde verilen cezalar; eylem-ceza dengesine uygun olarak, arsa/arazi büyüklüğü yerine, aykırılığa konu yapının büyüklüğü esas alınacak. İmar mevzuatına aykırı yapı yapanın bir ay içerisinde aykırılığı gidermesi halinde verilen ilave ceza kaldırılacak, imar mevzuatına aykırı yapılar, ilgilisi tarafından yıkılacak.

-Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların devam eden kiralamalarında birikmiş 3 aylık veya daha fazla kira borcu olanların,  1 Ocak 2021 tarihinden  itibaren 3 ay içinde borcunu tamamen ödememesi halinde kira sözleşmeleri feshedilmiş sayılacak ve taşınmazlar mülki amirlikçe 15 gün içinde tahliye edilecek.