Önemli haber : KISMİ KDV TEVKİFATI KAPSAMI VE ORANLARIN DADEĞİŞİKLİKLER

 

  1. KDVMükellefi Olsun Veya  Olmasın KDV  Tevkifatı  Yapmak Üzere Sorumlu Tutulan  “Belirlenmiş 

 Alıcılar”ın  Kapsamı  Genişletilmiştir:  KDVGUT’un(I/C-2.1.3.1.)bölümüneyapılaneklemeyle:

-Sigorta ve reasürans şirketleri,

-Sendikalar ve üst kuruluşları,

-Vakıf üniversiteleri,

-Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

KDV mükellefi olsun, olmasın KDV tevkifatı yapmakla sorumlu“belirlenmiş alıcılar”a dahil edilmiştir.

  1. Yapım   İşlerinde   KDV   Tevkifat  Oranı   4/10’a   Yükseltilmiş  ve  Belirlenmiş   Alıcılar   Haricinde  

 Kalanlara Karşı  İfa  Edilen ve 5 Milyon TL’ni  Aşan Yapım  İşleri  de KDV  Tevkifatı Kapsamına  

 Alınmıştır: Tebliğ’in(I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5milyonTL

veüzerindeolanyapımişleriilebuyapımişleriylebirlikteifaedilenmühendislik-mimarlıkveetüt-proje

hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzerinedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyonTL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır  .

Diğertaraftan,yapımişleriiçinuygulanmaktaolanKDVtevkifatıoranı(4/10) olarakdeğiştirilmiştir.

3.KDVGUT’un(I/C)Bölümünde Yapılan Değişikliklerle Aşağıda Yer Verilen Kısmi KDV Tevkifat

OranlarıArtırılmıştır:

  • “Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara aitt adil,bakım ve onarım Hizmetleri’nde belirlenmiş alıcıların yapması gereken kısmi tevkifat oranı 5/10’dan7/10’a yükseltilmiştir.
  • “Fason olarak yaptırılan  tekstil  ve  konfeksiyon işleri, çanta ve  ayakkabı  dikim  işleri”nde  KDV mükelleflerinin ve belirlenmiş alıcıların yapmaları gereken kısmi tevkifat oranı 5/10’dan7/10’a yükseltilmiştir.
  • “Temizlik, çevre ve  bahçe bakım hizmetleri”nde  KDV mükelleflerinin  ve belirlenmiş  alıcılarınyapmalarıgerekenkısmitevkifatoranı7/10’dan9/10’ayükseltilmiştir.
  • “Her türlü baskı ve basım hizmetleri”nde belirlenmiş alıcıların  yapması gereken kısmi tevkifat oranı 5/10’dan7/10’a yükseltilmiştir.

4.“Karayolu   ile   yapılan   yük  taşımacılığı  hizmeti   alımları”tevkifat   kapsamına   alınmıştır.   KDV

mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar bu hizmetleri verenlerden 2/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklardır.

 Kargo  işletmeciliği yetki belgesi  sahibi  mükellefler tarafından  yapılan kargo taşıma işleri  tevkifat   dışında  

 tutulmuştur.   Taşımacılık hizmetini yüklenen bir  firmanın, bu  işi  bizzat  ifa  etmeyip bir  başka  firmaya

devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacak,ancak taşımacılık hizmetini yüklenen

firma tarafından,taşımacılık hizmetini fiilen ifaeden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

  1. KDV   GUT   “I/C-2.1.3.2.13”  bölümünde   yapılan   değişiklikle,   KDV   mükelleflerinden   hizmet

 alımlarında     kısmi     KDV      tevkifatı      yapması      gereken      kamu      kuruluşlarının       kapsamı  

 genişletilmiştir:   Değişiklik  uyarınca, değişiklik  öncesinde sadece 5018 sayılı Kanuna ekli   cetveller kapsamındaki idare, kurum  ve kuruluşların  KDV mükelleflerinden yaptıkları ve  tebliğde özel  olarak belirlenmeyen hizmet alımlarına uygulanması gerekli 5/10oranlı KDV tevkifat sorumluluğu, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan ve ya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarının aynı mahiyetteki hizmet alımlarınada getirilmiştir.

  1. Tebliğin  “I/C-2.1.3.2.14” bölümünde  yapılan  değişiklikle, kamu  özel işbirliği  modeli   ile   yaptırılan

 sağlık tesislerine ilişkin  işletme döneminde sunulan  hizmetlerde alt yükleniciden  yapılacak tevkifatlara ilişkin olarak aynı bölümde bulunan tabloda yeralan 3/10 KDV tevkifat oranları4/10’a;7/10oranıda9/10’a yükseltilmiştir.

7.Tebliğeeklenen“I/C-2.1.3.2.15”bölümü ile“TicariReklamHizmetleri”nde KDV mükelleflerine ve

belirlenmişalıcılara3/10oranında KDV tevkifatı yapmaları zorunluluğu getirilmiştir.İlave edilen bölümde,

ticarireklamhizmetinintanımıvetevkifatınkapsamıayrıntılıolaraktespitedilmiştir.

  1. Tebliğeeklenen“I/C-2.1.3.3.7”bölümüileKDVmükellefleritarafındanDevletMalzemeOfisiGenel

Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde(su, elektrik,gaz,

ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç),söz konusu kurum tarafından 2/10 oranında KDV

tevkifatıuygulanacaktır.

9.Tebliğin“Matrahta Değişiklik” başlıklıI/C-2.1.4.2ve“Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin

İadesi”başlıklıI/C-2.1.4.3başlıklı bölümlerinde yerverilen uygulama örnekleri değiştirilmiş olup, değişiklik sonrası örneklerin dikkate alınması gereklidir.

10.Tebliğin  “Tevkifata  Tabi  İşlemlerde  KDV İadesi” başlıklıI/C-2.1.5.1 bölümünde yapılan değişiklikle, “İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından   2  no’lu KDV beyannamesi   ile   beyan   edilen   ve

 tahakkuk  ettirilen  KDV’nin   ödenmiş olması” şartı getirilmiştir.

Yukarıdaaçıklanandeğişiklikveilavelerintamamı, ‘‘1Mart2021’’tarihinde yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,