Orman paydaşları Birleşmiş Milletler ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için daha güçlü bir AB Orman Stratejisi çağrısı yapıyor

 

Komisyon, geçen Aralık ayında, Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülen AB Orman Stratejisinin uygulanması konusunda bir ilerleme raporu yayınladı. Bu rapor, ormanların ve orman temelli sektörün önemli toplumsal ve çevresel zorluklara cevap vermede temel oyuncular olarak tanındığı bir zamanda ortaya çıkıyor. 4 Şubat’ta düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Avrupa ormancılık sektörü ortak ve net bir mesaj iletti: “Önümüzdeki yıllarda ormanlarla ilgili AB politikalarının daha iyi koordine edilmesi ve sürdürülebilir ormanların desteklenmesini sağlamak için güncellenmiş ve daha güçlü bir AB Orman Stratejisi gereklidir” denildi.

Ormanların ve orman temelli sektörün yakın gelecekte yatay ve sektörel AB politikaları (örneğin, Yenilenebilir Enerji Direktifi; güncellenmiş AB Biyoekonomi Stratejisi; LULUCF Yönetmeliği; gelecekteki Ortak Tarım Politikası; Sürdürülebilir Yatırımlar) sunması bekleniyor. Orman ve orman temelli sektör birliklerinin koalisyonu, AB Orman Stratejisinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve sürdürülebilirliği güçlendirmede olası yolları araştırmak için AB kurumlarından, Romanya Konsey Başkanlığı’ndan, araştırmacı ve paydaşlardan oluşan yaklaşık 60 temsilciyi bir araya getirdi. Tartışmalar sırasında, bazı paydaşlar Komisyon’un ilerleme raporunun 2020 sonrası dönem için somut önerilerde bulunmaktan kaçındığını ve AB politikaları arasında tutarlılık sağlamak için güncellenmiş ve daha güçlü bir AB Orman Stratejisi çağrısını yinelediklerini vurguladılar.

Orman Stratejisinin uygulanmasındaki ilerleme konusundaki raporu Avrupa Komisyonu’ndan kabul ederek imzalayan ve Avrupa’daki orman sahipleri, yöneticiler, müteahhitler ve orman temelli endüstrileri temsil eden kuruluşlar, Avrupa Komisyonu, Parlamento ve Konsey’i, AB Orman Stratejisinin sürdürülebilir orman yönetimi için kilit referans rolünü güçlendirmeye davet ettiler. Gelecek yıllarda ormanla ilgili AB politikalarının geliştirilmesinin daha iyi koordine ve daha tutarlı olmasını sağlamak için AB Orman Stratejisinin güncellenmesinin gerekliliğine dikkat çektiler.

AB Orman Stratejisi 2013 yılında kabul edildiğinden bu yana, AB politika çerçevesi ve ormanları etkileyen AB politikaları güçlü bir şekilde gelişti. Ormanların ve orman sektörünün, Birleşmiş Milletler’in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ve ‘Paris Anlaşması’nın iklim değişikliğini azaltma hedefleri doğrultusunda büyük zorlukların ele alınmasında çok önemli bir rol oynadığı artık daha geniş bir şekilde kabul ediliyor. Bu bağlamda, orman ekosisteminin sağlığı ve canlılığının, toplum ve biyoekonomiye birçok avantaj sağlanması için Sürdürülebilir Orman Yönetimi’nin (SFM) rolünün tanınmasına özellikle dikkat gösterilmesi isteniyor.

 

Ancak, ormanların ve orman temelli sektörün ormanlara yönelik yatay ve sektörel AB politikaları sağlaması bekleniyor. Bahsedilen gerekliliklerse şöyle özetleniyor:

  • – Ormanlarda karbon depolama potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen 2050 İklim Değişikliği Azaltma Stratejisi ve hammadde için yenilenebilir ürünler kullanımı

– 2021-2030 yıllarını kapsayan arazi kullanımı ve ormancılık yönetmeliği ile Üye Ülkelere (AB hukukunda ilk kez uygulamayla), arazi kullanımı ve ormancılık sektörü emisyonlarını sektördeki CO2 giderimi ile telafi etme taahhütü

–  Avrupa Komisyonu, ekosistemlerin korunmasında sürdürülebilir orman yönetiminin merkezi önemini kabul eden sürdürülebilir yatırımların bir sınıflandırma önerisi

  • – Orman yönetimi ve sera gazı emisyonları tasarrufu ile ilgili biyoenerji sürdürülebilirlik kriterlerini belirleyen AB Yenilenebilir Enerji Direktifi.
  • – Daha biyo-temelli bir dairesel ekonomiye geçişi teşvik eden, iş ve büyüme için kırsal alanlara yeni fırsatlar getiren güncellenmiş AB Biyoekonomi Stratejisi.
  • – SFM’yi destekleyen tedbirleri ve ormancılık sektörünün sürdürülebilirliğini ve rekabet     edebilirliğini arttırmaya yönelik yatırımları finanse etmek için AB düzeyinde ana araç olan Ortak Tarım Politikası
  • – AB’de biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kaybını durdurmayı hedefleyen ve Komisyonun yakın zamanda değerlendirmeye başladığı AB Biyoçeşitlilik Stratejisi.

İmza atan dernek ve kuruluşlar yaptıkları açıklamada; “Bu politika ve stratejilerin ormanlar üzerindeki sonuçları ve sürdürülebilir yönetimlerinin halen tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 2020-2030 ve sonraki dönemlerdeki uygulamaları ormancılık açısından yakından izlenmelidir. Bu bağlamda, AB Orman Stratejisi, ormanlarla orman temelli sektör ve ilgili AB politikaları arasında etkili bağlantılar kurulmasını güçlendirmek ve daha da güçlendirmek için tutarlı bir temel sağlamalıdır” ifadelerine yer verdiler.

CEETTAR – Avrupa Tarım, Köy ve Orman Müteahhitleri Teşkilatı
CEI-BOIS – Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu
CEJA – Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi
CEPF – Avrupa Orman Sahipleri Konfederasyonu
CEPI – Avrupa Kağıt Endüstrileri Konfederasyonu
COPA COGECA – Avrupalı Çiftçiler ve Avrupa Tarımsal Kooperatifleri
EFFAT – Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu
ELO – Avrupalı Toprak Sahipleri Örgütü
EUSTAFOR – Avrupa Devlet Orman Birliği
FECOF – Avrupa orman belediyelerini temsil eden örgütler federasyonu
UEF – Avrupa Ormancıları Birliği

USSE – Güney Avrupa Ağaç İşçileri Sendikası