The European Panel Federation : DAİRESEL SEÇİMLER REKABET İÇİN AB BİYOEKONOMİSİ

Döngüsel bir geleceği büyütmek 
AB’nin Biyoekonomisi için Döngüsel Seçimler için Sektörler Arası Koalisyon1, Avrupa’nın dayanıklılığına katkıda bulunan ve döngüsel bir biyoekonomiye geçişi mümkün kılan biyobazlı, yenilenebilir ve karbon nötr ürünler ve çözümler sunar. Tomruklar, ağaç ürünleri ve yenilenebilir enerjiden, inşaat ve mobilya sektörlerindeki kilit rolümüze, kağıt hamuru, ambalaj, karton, temizlik kağıdı ve baskı sektörlerindeki yeniliklere kadar, kendimizi sürdürülebilir yönetime adadık. ormanlar, sürdürülebilir ürünlerin teslimi, net sıfıra geçiş ve uzun vadeli işlerin yaratılması.

BİZ KİMİZ?

ORMAN VERİLERİ

AB ormanlarının yüzdesi, sahada yönetim kalitesinin üçüncü taraflarca doğrulanmasını sağlayan PEFC ve FSC kapsamında sertifikalandırılmıştır; 50 milyon hektardan fazla devlet ormanı sertifikalıdır. Küresel olarak, ormanların sadece %10’u sertifikalıdır
1.Biyoekonomi terimi, biyolojik kaynaklara, işlevlerine ve ilkelerine dayanan tüm sektörleri ve sistemleri kapsar. Avrupa Komisyonu, Araştırma ve Yenilik Genel Müdürlüğü, Avrupa için sürdürülebilir bir biyoekonomi: ekonomi, toplum ve çevre arasındaki bağlantıyı güçlendirmek: güncellenmiş biyoekonomi stratejisi, Avrupa Birliği Yayın Ofisi, 2018, (https://data.europa.eu /doi/10.2777/792130). Bu makale yalnızca AB ormancılık sektörü biyoekonomisine odaklanmaktadır.
2. Avrupa Birliği’nde ormana dayalı sektörün iklim etkileri, Peter Holmgren, 2019(https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2020/06/Cepi-Climate-effects-of-the- orman tabanlı sektör-in-the-EU_Exc-summary.pdf).
3. Avrupa Birliği’nde ormana dayalı sektörün iklim etkileri, Peter Holmgren, 2019(https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2020/06/Cepi-Climate-effects-of-the- orman tabanlı sektör-in-the-EU_Exc-summary.pdf).
1
TOPLUMA KATKILARIMIZ 2030 POLİTİKA ÖNERİLERİMİZ
El koyma, depolama ve ikame yoluyla AB’yi fosil ham maddelerden uzaklaştırmak
Fosil bazlı malzemelere yenilenebilir, karbon nötr ve geri dönüştürülebilir alternatifler sunarak sürdürülebilir ve iklim dostu ürünleri norm haline getirmek
Yeni ikincil akışları maksimize ederek artan ham madde talebini karşılamak
Sağlıklı, dayanıklı ve üretken orman ekosistemlerini sürdürmek ve geliştirmek, böylece AB ormanlarının çevresel ve iklimsel faydalarını güçlendirmek
Tüketici sağlığını ve güvenliğini korumak ve geliştirmek, böylece toplumsal refaha katkıda bulunmak
Hammadde tedarikini doğrudan etkileyen mevzuatın etkilerini, yani ahşabın mevcudiyeti açısından ormanları ve geri dönüştürülmüş liflerin mevcudiyeti açısından geri dönüşümü, zorunlu geri dönüştürülmüş içerik dayatmak gibi ters etki yaratan politikalardan kaçınarak, etkilerini değerlendirin.
Ahşabın kaynak açısından verimli kullanımına ilişkin iyi uygulamalara yönelik Avrupa Komisyonu’nun 2018 yönergeleri doğrultusunda pazar ve bölgesel özgüllüklerle uyumlu basamaklı ilkeyi4 uygulayın.
Yerel endüstrileri ve AB katma değerini desteklemek şeklindeki ikiz hedeflere ulaşmak için AB politikasının Avrupa topraklarındaki ahşabı değerli bir kaynak ve ham madde olarak tanımasını sağlamak
Yenilenebilir malzemelerin iklim nötrlüğüne katkısını kabul etmek ve ham madde kullanımını iyileştirmek ve atıkları azaltmak için endüstriyel tesis dışı ahşap yapı kullanımını geliştirmek
Geniş ölçekte geri dönüşüm için uygun toplama ve tasnif sistemlerini devreye sokarak ahşap, elyaf bazlı kağıt ve karton ürünler için işlevsel bir AB iç pazarını desteklemek
Hedeflerimize ulaşmak ve aynı zamanda AB önceliklerine katkıda bulunmak için:
Koalisyon, Avrupa’nın hammadde ve tedarik, döngüsel ekonomi ve çevre, enerji dekarbonizasyonu, stratejik özerklik ve orman yönetimi konularında karşılaştığı zorlukları ele almak için aşağıdaki politika tavsiyelerini önermektedir:
Son krizler sırasında sektörümüzün uyum sağlama yeteneğinin de gösterdiği gibi, AB’nin stratejik özerkliğine de katkıda bulunuyoruz. Yeşil ve net sıfır geçişte üzerimize düşeni yaparken, topluma temel ürün ve hizmetleri sağlamada, Avrupa direncinin oluşturulmasına yardımcı olmada kilit bir rol oynuyoruz.
Kritik bir birincil unsur olarak güçlü ve büyüyen bir yenilenebilir ağaç ve lif arzı sağlayın.

Tek Pazar’ın düzgün işleyişini garanti ederek ve sürdürülebilir ahşap bazlı ürünlere ve fosil bazlı alternatiflerden biyoenerjiye geçişi kolaylaştıran kolaylaştırıcı AB mevzuatını geliştirerek döngüsel biyoekonomi için ikinci ikincil hammaddeler.
Sürdürülebilir Hammadde Tedariği ve Verimli Kullanımı
Koalisyon paydaşlarının AB’nin döngüsel biyoekonomisine katkılarını kabul edin ve ahşap, elyaf bazlı ve kağıt bazlı ürünlerin biyo bazlı, sürdürülebilir ve yeniden kullanılabilir seçeneklere tamamlayıcı geri dönüştürülmüş çözümler olarak düzenlenmesini sağlayın
Döngüsel bir biyoekonomi inşa etmek için, yenilenebilirliğin geri dönüştürülebilirliğin yanı sıra önemli bir sürdürülebilirlik parametresi olduğunun kabul edilmesi esastır. AB mevzuatı, karbon döngülerini korurken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen geri dönüştürülmüş ahşap, elyaf bazlı ve kağıt ürünlerinin kullanımından elde edilen çevresel ve toplumsal faydaları kilitleyebilir.
Döngüsel Biyoekonomi ve Çevre
2
4.Avrupa Komisyonu, İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü, odunsu biyokütle üzerine seçilmiş iyi uygulama örnekleri ile biyokütlenin basamaklı kullanımına ilişkin rehber, Yayın Ofisi, 2019 (https://data.europa.eu/doi/ 10.2873/68553)
Sistemik emisyon azaltımlarını sağlamak için endüstriyel simbiyozu ve endüstrinin enerji sistemleriyle gönüllü entegrasyonunu teşvik edin
Enerji verimliliğini artırmaya, CO²’den kaçınmaya ve yenilenebilir enerjiye geçişe yönelik yatırımların riskini azaltmak için finansman fırsatlarının kilidini açın
Avrupa enerji kaynaklarının stratejik özerkliğine katkıda bulunmak için yerinde yenilenebilir enerji üretimini kolaylaştırmak
Hammaddelerin optimum kullanımını sağlamak ve bu tür ürünlerin endüstriyel ölçekte malzeme verimliliğini artırmakla görevli ahşap ve elyafa dayalı bir Endüstriyel İttifak kurmak
Yenilenebilir AB ürünleri için küresel pazarlarda adil rekabeti güvence altına alın ve iç pazara mal ithalatı için küresel ticaret kurallarına ve AB düzenlemelerine uyumu sağlayın
Standardizasyon sürecindeki düşük performansın Tek Pazar’ın düzgün işlemesi için çok önemli bir engel olduğunu kabul edin ve bu nedenle standardizasyon komiteleri için iyi tanımlanmış ve güvenilir yönergelerin yanı sıra Üye Devletlerle istişare ve katılımın önemine göre hareket edin ve standardizasyon çıktılarının değerlendirilmesi ve benimsenmesi sürecinde endüstri paydaşları
AB ormanla ilgili politikalar için yol gösterici ilkeler olarak ormanların ve çeşitli orman yönetimi uygulamalarının çok işlevli yönetiminin değerini ve buna olan ihtiyacı kabul etmek
Biçilmiş ağaç, kağıt ve elyaf bazlı ürünler ve biyoenerjiye yönelik artan talebi karşılamak ve diğer ekosistem hizmetleri için ödemelerin geliştirilmesi yoluyla orman sahipleri için gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda odun seferberliğini desteklemek
Kombine sektörlerimiz, toplu olarak, küresel iklim sorununa önemli ölçekte entegre çözümler sağlıyor. Bu çözümler, 2030 yılına kadar AB’deki tüm fosil yakıt emisyonlarının %30’una eşdeğer bir karbon azaltımı sağlayabilir, ancak Koalisyonun rekabet gücü, uygun fiyatlı temiz enerji kaynaklarına güvenli erişime bağlıdır. 2050 iklim nötr hedeflerine ulaşmak için endüstrinin endüstriyel dönüşüme daha fazla yatırım yapma kapasitesine sahip olmasını sağlamak için kolaylaştırıcı bir politika çerçevesine ihtiyaç vardır.
AB’nin stratejik özerkliğini ve dayanıklılığını güçlendirmek için, biyoekonomiyi Avrupa değer zincirine dahil etmeli ve endüstrinin küresel olarak rekabetçi kalabilmesi için entegre ve esnek bir AB tek pazarı sağlamalıyız. İçeride stratejik özerklik, AB’nin ticari ve ticari çıkarlarını savunmak için kendisini dışarıda nasıl konumlandırdığına da bağlıdır.
Çok işlevli ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar, Avrupa döngüsel biyoekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu, yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre uyarlanmış orman yönetimi uygulamalarını gerektirir. Bu bağlamda, AB yerellik ilkesinin tanınması, AB genelinde sürdürülebilir orman yönetiminin değerini desteklemek için bir ön koşuldur.
İklim ve Enerji
Stratejik Özerklik
Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Avrupa Komisyonu’ndan, iklim katkımızı 2020’de %20’den 2030’da %30’a çıkarmak da dahil olmak üzere taahhütlerimizi ve hedeflerimizi yerine getirebilmemiz için Koalisyonumuzun vizyonunu desteklemesini istiyoruz.
5. Sektörler arası Döngüsel Seçimler Koalisyonu vizyonunun genişletilmiş versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

İMZALAYANLAR DESTEKÇİLER