Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

7351 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
ÖZET
7351 sayılı Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.
KVK 5/1-a maddesine eklenen 4. bent ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç; kurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları iştirak kazancı istisnası kapsamında kurumlar vergisinden istisna edildi.
İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Ayrıca sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık bir indirim daha uygulanması söz konusu değildir.
1 puanlık bu indirimli oranlar, KVK 32. madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.
Kurumlar Vergisi Kanununa yönelik bu değişiklik düzenlemeleri 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklik uyarınca ise vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir. Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.