ARAŞTIRMA : MOBİLYA SEKTÖRÜ 2020-2022 ÖNGÖRÜLERİ

CSIL tarafından yayınlanan tahmin ve senaryo raporu, “İtalya’daki Mobilya Sektörü”ne ilişkin bilgi verirken ve 2020 yılı için Dünya Mobilya Görünümü konusunda da aydınlatıyor.İtalya’da mobilya sektörü
İtalyan mobilya sektörünün satışları 2019 yılında, hem iç hem de ihracat pazarlarında sabit kaldı ve toplam ciroda sıfır büyüme sağladı. İtalya’daki genel makroekonomik durum sektör firmalarına yardım etmedi: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 2019’da reel olarak % 0,2 oranında artması beklenirken, büyümede 2018’e kıyasla yavaşlama (+% 0,8) söz konusuydu. İmalat şirketleri arasındaki güven ortamı sürekli olarak kötüleşti ve bu durumun yatırımlara yansımaları oldu: mobilya sektöründeki firmalar için, bir düşüş gösteren 2019’un ilk döneminde ACIMALL verilerinden de görüldüğü üzere, işaretlenmiş zamana göre ağaç işleme makinelerine yapılan yatırımlar İtalya pazarındaki siparişlerde % 25 düştü. Ayrıca piyasadaki zayıflığa ek olarak vergi teşviklerinin kaldıraç etkisinin de bu performans düşüklüğüne sebep olduğu düşünülüyor.

İtalya piyasası dayanıyor
İç pazarda, ana talep belirleyicileri olumlu bir izlem sürmektedir. Ancak, diğer taraftan, gelecekteki beklentilerle bağlantılı belirsizlik, mobilyalar ve gelecekteki satın alma niyetleri üzerindeki etkili harcamaları sınırlandırmaya devam ediyor. 2019’da aile harcamaları azalmış, ancak yine de olumlu olmuştur (reel olarak % 0.6). Bununla birlikte, aynı zamanda tasarruf için artan bir eğilim kaydedildi. 2020’de hane halkı tüketiminin, işgücü piyasasındaki gelişmelerle sürdürülen % + 0.6 artış göstermesi beklenmektedir. Yatırımlar pozitif kalacaktır, ancak yavaşlayacaktır. 2019’da büyüme yaklaşık % 2,2’ye yükselirken 2020’de % 1,7’den fazla olmayacak. Yatırımlardaki yavaşlama, esas olarak, makine bileşeninin sınırlı büyümesinden kaynaklanmaktadır.

 

Mobilya sektörü için bu senaryo, iç piyasada sadece 2021 itibariyle % 1 oranında büyüme gösterecek bir zayıflamaya neden olacak. İç tüketim, konut inşaatına yapılan yatırımların pozitif girdilerinden faydalanmaya devam edecektir. Harcanabilir gelirin artmasındaki yavaşlama ve toplam istihdamın tahmin süresinin sonuna doğru yavaşlaması harcamaları azaltacaktır.
2020 tarihli İstikrar Yasası, aynı şartlarda mobilya bonusunu onayladı ve yeni evlerin inşasından olumlu bir ivme kazanacağını, ancak şu anda manevranın geniş tedbirlerinin market için herhangi bir momentum sağlamada yeterli olmayacağını varsayabilir. Talep belirleyicilerindeki gelişmeler ışığında, 2020’de iç pazarın temelde istikrarlı olacağını ve ithalatın artmasının İtalya pazarına giriş seviyelerinde marjinal bir artıştan başka bir şeye neden olacak kadar önemli olmayacağını söyleyebiliriz.

Dünya talebindeki yavaşlama İtalyan ihracatını etkiliyor
İtalyan sektör firmalarının dış satışlarına bakıldığında 2019 yılında büyümede yavaşlama kaydedildi. Daha spesifik olarak, Avrupa Birliği pazarlarındaki satışlar, özellikle Fransa ve İsviçre pazarlarındaki iyi performanslar sayesinde Ekstra AB pazarlarındakilere göre biraz daha hızlı bir şekilde gelişti. Öte yandan, 2020’de ihracat, çok ılımlı olsa da, yurtdışındaki satışların artmasına izin verecek olan daha canlı bir potansiyel dış talepten faydalanacaktır.
Dış pazarlarda, avronun ABD dolarına karşı değer kazanması, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen talebi daha da artıracak ve Avrupa pazarındaki ülkelerden gelen talep olumlu ve ılımlı kalacaktır. Genel olarak, Kuzey Amerika ve Asya pazarlarının performansları ve Orta Doğu’da gözle görülür dalgalanmalarla muhtemel bir toparlanma nedeniyle, 2020’de Avrupa dışı ülkelerden gelen dış talebin % 2’den fazla artması beklenmektedir. İtalya’daki sektör firmalarının, fiyat rekabetçiliğinin korunması sayesinde bu talebin büyük bir kısmını kullanabilecekleri umuluyor. Özetle, 2020 yılında sabit fiyatlarla ihracatta % 1’lik bir artış olacağı öngörülmektedir.

Devam eden belirsizlik senaryosu

Dünya ve İtalya’nın büyümesi için mevcut tahmin senaryosu, uluslararası ticaret üzerinde olumsuz etkisi olan ve operatörler arasındaki belirsizlik seviyesini artıran tarife savaşları ve jeopolitik türbülanstan dolayı bazı olumsuz risklerle işaretlenmiştir. 2019’daki küresel büyüme (% 3) 2009’dan bu yana en yavaş şekilde gerçekleşmiştir ve 2020’de % 3,4, 2021’de % 3,6 oranında artması beklenmektedir.
– ABD ile Çin arasındaki ticaretten kaynaklanan gerginliğin firmaların güvenini zayıflatması

– Tüketicilerin daha gelişmiş ekonomilerdeki güven ortamının değişkenliğinden etkilenmesi

– Çin’de büyümede sürekli yapısal yavaşlama

– Brexit’teki belirsizlik.
Küresel ekonomi için aşağı yönlü riskler, mobilya sektörü üzerinde özellikle etkili olduğu için mobilya sektörü üzerinde güçlü bir etkiye sahip.  Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ticaret tarifeleri ve ticaret ortakları tarafından alınan telafi edici önlemler senaryoyu büyük ölçüde değiştirmeye devam ediyor. Ayrıca, ticaret gerginliğinin artması, genel ekonomik iklim üzerindeki olumsuz etkileri ile birlikte daha fazla politik belirsizlik yaratıyor. 

Dünya senaryosu
Son on yılda, mobilya ticaretinde uluslararası ticaret, mobilya üretiminden daha hızlı bir şekilde büyüdü. Mobilya, toplam uluslararası üretim ticaretinin yaklaşık % 1’ini oluştururken, hem 2018 hem de 2019’da yaklaşık 150 milyar ABD doları değerine ulaşmıştır.
Mobilya ithalatçılarının önde gelen ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve İngiltere’dir. İhracat cephesinde önde gelen oyuncular: Çin, Almanya, Polonya, İtalya ve Vietnam (iki Asyalı üretici ve üç Avrupalı). Vietnam, 2019 yılında ihracatçı ülkeler arasında en hızlı büyüme oranlarını kaydetti. Bir yıl süren durgunluktan sonra, mobilyada dünya ticaretinin 2020 ve 2021’de büyümeye geri dönüş göstermesi bekleniyor.

2020’de dünya
Şekil 5, dünya pazarında 2020 yılında coğrafi bölgelere göre öngörülen eğilimleri göstermektedir. CSIL, 2020 yılında dünya mobilya tüketiminin reel olarak yaklaşık % 2,4 artmasını öngörüyor. Asya, en hızlı büyüyen bölge olmaya devam edecek, diğer tüm bölgeler de reel olarak % 1 ile % 2 arasında büyüme gösterecek. En yavaş büyüyen bölgeyse Avrupa’dır.