GİB:Yeniden Değerleme Oranıyla İlgili Haberlere İlişkin Açıklama

9 Ekim 2023 tarihinde Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan “2023 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Sirkülerle” ilgili olarak, bazı medya kuruluşlarınca Başkanlığımıza atfen, vergi, harç ve trafik cezalarının yeniden değerleme oranında artırıldığı yönünde gerçek ile ilgisi olmayan haberler yapıldığı görüldüğünden mükelleflerimizin doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim ve istisna uygulamaları için geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Örneğin, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında, ilgili geçici vergilendirme ve yıllık hesap döneminde faydalanılamayan ve izleyen geçici ve yıllık dönemlere devreden yatırıma katkı tutarı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap döneminde yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır.

Aynı şekilde Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi hükümleri kapsamında hak ettikleri yatırım indirimi istisnası tutarları da geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap dönemi için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Bu gibi uygulamalarda mükelleflerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir yanlış uygulama yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla tıpkı yıllık hesap dönemleri için olduğu gibi geçici vergi dönemlerinde de yeniden değerleme oranı kamuoyuna ilan edilmektedir.

Nitekim, 9/10/2023 tarihli ve 64 sıra numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde bahse konu indirim ve istisna uygulamasında uygulanacak yeniden değerleme oranının % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edildiği hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Yılsonlarında gündeme gelen bir konudan hareketle haber yapılarak yeniden değerleme oranında bugünden vergi, harç, ceza tutarlarının artırıldığı hatta bunun ek MTV’yi de kapsadığı şeklinde yanlış ve yanıltıcı haber yapılması ve bu haberlerin kaynağı olarak da Başkanlığımızın gösterilmesi kesinlikle doğru değildir.

Dolayısıyla, geçici vergi döneminde yukarıda örneklendirdiğimiz mevzuat uygulamaları kapsamında kullanılmak üzere açıklanmış bulunan yeniden değerleme oranı ile vergi, harç, ceza gibi kamu alacaklarının artırılması söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.